Září 2009

ČJL – opakování k maturitě – okruhy z literatury

29. září 2009 v 11:35 ČJ - Literatura
ČJL - opakování k maturitě - okruhy z literatury
Písemnictví starověku
- vznik a vývoj písma jako základního prostředku pro záznam jazykového projevu
- centra kultury v období starověku
- nejvýznamnější památky a jejich význam pro světovou kulturu


Počátky písemnictví na našem území
- staroslověnské písemnictví
- latinsky psaná literatura
- počátky česky psané literatury
- legendy, kroniky, písněRozvoj české literatury v době vrcholu středověku
- gotika jako umělecký styl středověku
- zesvětštění literatury- první česká veršovaná díla, žákovská poezie, satirické skladby)
- literatura husitského období


Renesance a humanismus
- podstata renesance a humanismu
- nejvýznamnější evropské osobnosti a jejich díla
- význam Bible kralické jako vzoru literární češtiny
- doznívání humanistické tradice v díle J. A. KomenskéhoNárodní obrození
- příčiny národního obrození
- cíle jednotlivých fází národního obrození
-
hlavní představitelé jednotlivých etap národního obrození
- rozvoj divadla
- novinářstvíRomantismus ve světové a české literatuře
- podstata romantismu jako uměleckého směru, výjimečnost hlavního hrdiny, základní motivy
- romantismus ve světové literatuře
- představitelé
českého romantismu: J. K. Tyl,
K. J. Erben,
K. H. Mácha


Přechod o romantických představ k realistickému zobrazování skutečnosti
- situace v české kultuře, období Bachova absolutismu
- nejvýznamnější osobnosti: K. H. Borovský, B. NěmcováČeská literatura 2. poloviny 19. století.
- oslabení absolutismu a rozvoj kultury (architektura a výtvarné umění, hudba)
- májovci, ruchovci, lumírovci - jejich literární cíle, hlavní osobnosti a dílaRealismus v literatuře
- podstata realismu jako uměleckého směru 2. poloviny 19. století
- kritický realismus, naturalismu
- hlavní představitelé světové literatury a jejich díla
- představitelé českého kritického realismu (historická próza, venkovská próza)Rozkvět českého divadla v 19. století
- nejvýznamnější postavy českého divadla v době národního obrození
- generace Národního divadla
- realistické dramaNové umělecké směry přelomu 19. a 20. století
- všeobecný pocit krize konce století a zrod moderních básnických směrů ve francouzské literatuře - prokletí básníci
- diferenciace české literatury, zájem o moderní umělecké směry (Manifest České moderny, generace buřičů)


Česká poezie první poloviny 20. století
- proletářská poezie jako reakce na sociální bídu a důsledky války
- umělecká avantgarda a její hledání nových výrazových možností
- poetismus, surrealismus


Baladická epika v české literatuře
- zařazení balady v rámci literárních druhů a žánrů, její charakteristika
-
balada v díle českých spisovatelů - Čelakovský, Erben, Neruda, Bezruč, Wolker

Humoristická tvorba v české literatuře
- literatura založená na humoru a satiře - její podstata a vymezení pojmů (humor, satira, komika), smysl pro humor jako výrazný rys české povahy
- historie humoristické literatury - staročeské staročeské satiry na řemeslníky a konšely
- satiry na policejní stát a absolutismus v díle K. H. Borovského
- kritika bezzásadovosti maloměšťáka v díle S. Čecha
- satira na byrokratický státní aparát v díle J. Haška
- humor v díle velikánů české meziválečné prózy - V. Vančura, K. Poláček, K. Čapek
- politická satira - Osvobozené divadlo
- Saturnin - suchý humor anglického typu


První světová válka v literární tvorbě
- obraz 1. světové války ve světové literatuře, tzv. ztracená generace
- reakce na 1. světovou válku v české literatuře


Diferenciace české prózy v době mezi světovými válkami
- hlavní proudy české prózy meziválečného období
- nejvýznamnější představitelé a díla


Karel Čapek - významný představitel české literatury
- raná tvorba - drobné prózy, povídky
- Čapek a novinářská tvorba
- cestopisy
- Čapkův obdiv ke všem oborům lidské činnosti
- Čapkova tvorba pro děti
- dramatické a románové utopie ve 20. letech
- společensky angažovaná díla ve 30. letech
- Čapek a politika
- Aktuální stránky Čapkova dílaRegion Kladno ve vztahu k literatuře
- hlavní témata literárního zpracování
- významné osobnosti české kultury spjaté s kladenským regionemČeská literatura v době fašistické okupace a obraz 2. světové války v umělecké tvorbě
- reakce českých spisovatelů na období okupace
- charakter uměleckých děl vznikajících za okupace
- odraz 2. světové války v umělecké tvorbě

Významní představitelé, hlavní umělecké trendy a témata světové literatury ve 2. polovině 20. století
- odraz války
- existenciální próza
- neorealismus
- Beat generation
- populární literatura


Česká poezie ve druhé polovině 20. století - etapy vývoje v době od 2. světové války
- reakce na konec války
- oficiální poezie 50. let
- vliv existencialismu
- poezie všedního dne
- poezie v době normalizace
- písňové texty
- nejvýznamnější osobnosti české poezie


Česká próza druhé poloviny 20. století - etapy vývoje v době od 2. světové války
- jednotlivé vlny prózy s válečnou tematikou
- umělecká tvorba v období totality - oficiální próza po roce 1948, v 60. letech a v době normalizace
- tři podoby literatury v době normalizace
- nejvýznamnější osobnosti české prózy


Současná česká literatura
- nové podmínky pro rozvoj literatury po pádu komunistického režimu v roce 1989
- zaplňování "bílých míst"
- obliba autobiografického psaní
- autoři bestsellerů

České divadlo druhé poloviny 20. století a v současnosti
- rozkvět divadla malých forem
- absurdní drama
- divácky oblíbené divadelní scény
- významné osobnosti divadelní tvorby
- televizní a filmová tvorba, adaptace literárních děl
- vlastní divácké zážitky


Čtenářská obliba literatury faktu, sci-fi literatury, fantasy literatury a detektivního žánru
- literatura faktu
- fiktivní obraz společnosti ve sci-fi literatuře
- fantasy literatura v tvorbě pro mládež
- detektivní literatura


ČJL - opakování k maturitě – okruhy z jazykové části

29. září 2009 v 11:34 ČJ - Jazyková část

ČJL - opakování k maturitě - okruhy z jazykové části


Ø Publicistický styl a jeho funkce. Slohové útvary zpravodajské, analytické, beletristické. Významné osobnosti české žurnalistiky

Ø Mluvená a psaná forma jazyka. Vlastnosti písemného projevu, základní pravopisné jevy.


Ø Slovo a slovní zásoba. Rozvrstvení slovní zásoby. Jazyk spisovný a nespisovný, jazyková kultura.


Ø Vypravování - v běžné komunikaci, v uměleckém stylu. Jazykové prostředky užívané ve vypravování

Ø Slohové postupy a útvary


Ø Tvoření slov v českém jazyce


Ø Křestní jména, příjmení, místní a pomístní jména

Ø Grafická stránka jazyka - základní grafická jednotka, písmo, které čeština užívá. Pravidla českého pravopisu a obtížné pravopisné jevy.

Ø Věta jako jednotka jazykového systému. Gramatická, grafická a zvuková forma, komunikační funkce

Ø Literární druhy a žánry

Ø Slovo a pojmenování. Pojmenování jednoznační a mnohoznačná. Nepřímá pojmenování, expresivní pojmenování.

Ø Umělecký styl a jeho funkce. Jazykové prostředky uměleckého stylu, slohové postupy a útvary.

Ø Komunikace v životě člověka a společnosti - podstata komunikace, komunikační proces, komunikace verbální a neverbální. Technické proměny moderní komunikace.

Ø Motivační dopis - jeho funkce a forma

Ø Životopis - funkce, forma, obsahØ Prostě sdělovací styl a jeho funkce. Jazykové útvary mluvené a psané


Ø Knihovny a jejich služby. Zdroje informací


Ø Popis - prostý, odborný, subjektivní, statický, dynamický


Ø Úvahový postup - funkce úvahy, využití úvahových postupů v odborném, publicistickém a uměleckém stylu. Umělecká kritika.


Ø Administrativní styl - jeho charakteristika, funkce, forma, jazykové prostředky, útvary. Fax, e-mail, internet - moderní informační prostředky.


Ø Stylistika, jazykové styly a slohotvorní činitelé.Ø Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí


Ø Psaní dopisů - význam této formy udržování kontaktů dříve a dnes. Dopisy oficiální a neoficiální, jejich hlavní znaky. Kompozice dopisu, vyjádření zdvořilosti.


Ø Příbuznost jazyků, indoevropské jazyky. Postavení češtiny mezi ostatními jazyky


Ø Odborný styl - jeho funkce, rysy a jazykové prostředky. Druhy odborného stylu, slohové postupy a útvary.