Říjen 2009

Rozvoj české literatury v době vrcholu středověku

30. října 2009 v 12:41 | Tereza Sedláčková |  ČJ - Literatura
Gotika= je umělecký styl středověku
- vznikala pravděpodobně od 2. pol. 12. stol. ve Francii a šířila se po celé Evropě
- k nejtypičtějším znakům tohoto slohu patřila vertikalita (směřování vzhůru), lomený oblouk a klenba nesená žebry
- opěrný systém (oblouky a pilíře) zpevnil zdi, které tak mohly být slabší
- lomený oblouk se uplatnil i ve tvaru dveří a oken
- okna bývala vysoká a často zdobená barevnými vitrážemi
- vrcholným projevem gotické architektury je katedrála
- příklady staveb: katedrála v Chartres, v Paříži Notre Dame a Saint Chapelle, katedrála v Remeši, v Kolíně nad Rýnem, chrám sv. Bartoloměje v Plzni nebo chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře
- Evropskou vzácností je Staronová synagoga z poloviny 13. století v Praze, je jednou z nejstarších gotických staveb u nás

První česká díla

Alexandreis
-přelom 13. a 14. století
-rytířský epos
-autor je neznámý, asi šlechtic
-téma díla:oslava makedonského krále Alexandra Velikého
-česky psaná
-původně asi 9000 veršů dochovalo se pouze asi 3000 veršů

Dalimilova kronika
-počátek 14. století
-první česky psaná veršovaná kronika
-autor je neznámý, protože hájí zájmy nižší šlechty, předpokládá se, že i on sám byl příslušníkem nižší šlechty (autor byl nižší šlechtic)
-popisuje české dějiny od nejstarších dob do počátku roku 1314
-dobře čtivá
- ,, Kronika tak řečeného Dalimila´´


Doba za vlády Karla IV.
- 2. polovina 14. století
-rozkvět českého státu (jádro světové říše, styky Prahy s kulturní Evropou)
-vznik pražského arcibiskupství
-roku 1348 byla založena pražská univerzita, byla to první univerzita ve střední Evropě
-založení Univerzity Karlovy je spjato i s rozvojem naukové literatury
-vznikaly spisy právní a dějepisné

Život Karlův = Vita Caroli
- životopis, v němž Karel IV. zachytil zážitky z mládí v cizině a počátky pobytu v Čechách
-latinský text byl převeden do češtinyŽákovská poezie, satirické skladby
- 2. polovina 14. století
- je plná ironie, výsměchu vyšším vrstvám i vůči sobě
- většina textů je anonymních
- žákovská poezie je psána většinou latinsky, protože latina byla univerzálním jazykem vzdělanců a studentů

Podkoní a žák
- satirická skladba
- autor použil formy sporu (oblíbený ve středověku)
- spor mezi studentem a panským služebníkem o tom, kdo se má lépe
- hádka probíhá v hospodě a vrcholí rvačkou
- ironie a trpkost
- forma dialogu


Hradecký rukopis
=soubor básnických skladeb
- satirické skladby
- autoři neznámí
- obsahuje ostrou kritiku společnosti
- památka měšťanské kultury
- psáno živým jazykem
- má dvě části:

a) Desatero kázaní božie
- veršované kázání
- kázání pojaté jako kritika hříchů a provinění proti jednotlivým přikázáním
- autor vyhrožuje hříšníkům formou přirovnání

b) Satiry o řemeslnících a konšelích
-autor odsuzuje nepoctivost pekařů,řezníků,ševců,kovářů i radních (konšelů)
- kritika nepoctivosti a okrádání

Drama
Mastičkář
- první česká divadelní hra
- staročeská fraška, je jedním z nejdiskutovanějších děl českého středověku
- střídání veršů českých a latinských

- komický, hrubý výjev z tržiště kritizující středověké lékaře - podvodníky
- tematicky se jedná o velikonoční hru
- smích je v díle symbolem života probouzejícího se na jaře (doba Velikonoc) po dlouhé zimě
Děj:
- Mastičkář prodává na trhu své masti a má k tomu dva pomocníky
- pomocníci masti vychvalují, když se blíží tři Marie a lkají nad Kristovou smrtí
- Marie žádají vhodné masti k balzamování jeho těla
- mezitím přichází žid a nese svého mrtvého syna Izáka
- Mastičkář potře Izákovi zadnici kvasnicemi, načež Izák ožije
- Mastičkář chce prodat Mariím mastičku se slevou (Krista bohužel oživit nedokáže), ale strhne se hádka mezi ním a jeho ženou, která Marie považuje za prostitutky


4. literatura husitského období
Husitská literatura usilovala o lidovost a orientovala se na praktické potřeby. Náboženská literatura v této době začala více sloužit laikům a hájila jejich zájmy proti vysokému duchovenstvu. Přínosem bylo prolomení hranice mezi světskou a duchovní literaturou. Literatura zaujímala aktuální a kritický postoj.
- konec 14. století - polovina 15. století
- prohloubení rozporů ve společnosti
-husitská literatura usilovala o lidovost a orientovala se na praktické potřeby
-snaha o reformu církve
-úplný překlad Bible do češtiny
-rozvoj lidového zpěvu =husitské chorály (jednoduchý sborový zpěv)
- husitské chorály jsou v Jistebnickém kancionálu (zpěvníku)
Ktož jsú boží bojovníci-náboženská,vojenská,bojová píseň
-cílem bylo povznést sebevědomí a dodat odvahu

-v popředí:satira
duchovní písně
traktát (učené pojednání, středověká náboženská úvaha)
kronikakázání (působivost živého slova)


Jan Hus
-mistr Jan Hus byl univerzitní profesor vysvěcen na kněze
-vystudoval Karlovu univerzitu, kde působil jako profesor, děkan i rektor
-kázal v Betlémské kapli
-psal nejprve latinský, poté česky
-bojoval proti odpustkům, z nichž se podle něho nejvíce obohacuje papež
-byl vypovězen z Prahy a poté působil na Kozím hrádku a na hradu Krakovci
-na církevním směnu v Kostnici byl vězněn jako kacíř
- 6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen
- mistr Jan Hus byl popraven, protože kritizoval církev


O církvi
-latinský spis
-souhrn jeho reformních názorů
-popírá papežovo postavení


Knížky o svatokupectví
-psáno česky
-odsuzuje prodej odpustků
-poukazuje na úpadek církve
-kritika celé společnosti
-nejútočnější Husův spis


Postila
-post illa verba=po oněch slovech
-psáno česky
-soubor kázání
-výklady textů evangelií
-určeno především prostým lidem


O českém pravopisu
-latinský spis o pravopisu
-místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický
-odstranil spřežky, samohlásky označoval čárkou, měkké souhlásky tečkou=nabodeníčko
-snažil se přiblížit spisovný jazyk živé řeči
-všímá si i čistoty českého jazyka


Listy z Kostnice
-dopisy, ve kterých dál vykládal evangelia


Dcerka
-otázka výchovy dívek
-psána česky
-určena pro lid

Husitská kronika
-psána latinsky
-autorem je Vavřinec z Březové
-v kronice popisuje události let 1414-1422


doba pohusitská
-období po porážce husitů u Lipan roku 1434
-sílil zájem o literaturu zábavnou

Petr Chelčický
-psal česky
-ve svých dílech uznává jen boj duchovní proti válčení
-kritizoval církev
-na základě jeho myšlenek vznikla náboženská skupina = Jednota bratrská

O boji duchovním
-traktát
-zásadní Chelčického myšlenky
-člověk má být pasivní, nevzpírat se zlému

Postila
-úvahy psané jako kázání
- Chelčický napadá prospěchářství, vyděračství a hamižnost církve, která se obohacuje na úkor lidu

O trojím lidu
-poukazuje na sociální nerovnost
-traktát
-odsuzuje středověké dělení společnosti

Sieť viery pravé
-evangelické vyprávění
-kritika církve

Renesance a humanismus

21. října 2009 v 16:57 | Martin Mottl |  ČJ - Literatura
Renesance a humanismusRenesance


- vznik: Florencie
- období: 14. do 17. století
- příčiny vzniku: společenský, hospodářský, ekonomický rozvoj a bohatství italských měst, námořní obchod. Dále měly vliv nové objevy (země, vědy,…).
- hlavní znaky: individualismus, humanismus, návrat k antice
- podstata: snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů (vzdělání, věda o přírodě a o člověku). Důraz kladen na poznání a vzdělání

Renesance = znovuzrození, obrození. Snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů. Důraz je kladen na poznání a vzdělání. Staví se proti středověké ideologii, ovšem i přesto stále křesťanství ovlivňuje morálku a myšlení v celé Evropě. Od počátku renesance vycházejí umělci z anonymity, svá díla podepisují a díky svým pracem se stávají známými a uznávanými osobnostmi. Středem zájmu už není Bůh jako to bylo ve středověku, ale člověk.

Humanismus

- filozofický a historický proud
- zájem o člověka (úcta ke každému jednici)
- hlavní znaky: individualismus, rozvoj lidské osobnosti, člověk
- podstata: zájem o člověka (střed zájmu se obrací od boha k člověku, lidské hodnoty, právo na život)

Humanismus kritizuje feudální řád i církev jako vládnoucí organizaci. Myšlenky humanismu se k nám dostaly o něco později - za doby vlády Karla IV., kdy se k nám dostávala díla italských umělců. Husitské války humanistické hnutí na čas přerušily, avšak ani v budoucnu se humanismu u nás nijak nedařilo - bránily mu časté spory mezi šlechtou a bohatými rodinami. Humanismu nebyla nakloněna ani Karlova Univerzita a proto studenti odcházeli studovat do Německa a Itálie. Humanistické myšlení se udržovalo jen v úzkých kruzích mezi učenci.

Nejvýznamnější evropské osobnosti a jejich díla:

Francesco Petrarca - Sonety Lauře
Giovanni Boccaccio - Dekameron (soubor sta novel o lásce rozdělených po deseti na deset dní. Příběhy si vypráví deset mladých lidí, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348. V úvodu Dekameronu je rovněž jeden z nejvýznamnějších a nejpodrobnějších popisů moru ve středověku. Příběhy Dekameronu a jejich náměty ovlivnily řadu dalších uměleckých děl v podstatě ve všech oblastech umění. Dílo vznikalo v letech 1348 až 1353)
Den sedmý, příběh čtvrtý: Boháč Toffano žárlí bezdůvodně na svoji manželku Ghitu. Té jeho žárlení začne vadit a aby měl důvod, najde si milence. Aby mohla svého muže podvádět, podporuje ho v jeho alkoholismu, kdy ho dokonce i do pití nutí. Ghita vždy opilého muže uloží do postele a poté zve svého milence domů nebo jej navštěvuje v jeho domě, který je nedaleko. Toffanovi po čase přijde zvláštní, že jeho žena s ním nikdy alkohol nepije a proto opilost jednoho večera jen předstírá. Jakmile jeho žena uteče za milencem, Toffano zamkne vrata. Když se Ghita vrací a nemůže se dostat domů, prosí muže (který stojí u okna), aby ji pustil domu, že byla jen s přítelkyní na procházce. Manžel ji nevěří a tak Ghita vyhrožuje, že se utopí ve studni. Protože je noc a není nic vidět, Ghita jen vykřikne a hodí do studny kámen. Toffano si myslí, že do studny skutečně skočila a proto běží ke studni. Mezitím Ghita vběhla do domu a zamkla se. Když byl Toffano u studny a Ghita v okně, začala hlasitě křičet, jak už nemůže snášet alkoholické výlevy svého muže. Všichni její křik slyší a nakonec přiběhne Gitina rodina a někteří Toffana zbijí. Ghita od Toffana uteče a vrátí se k němu až když je v klidu. On jí slíbí, že už nikdy nebude žárlit a ať si sama dělá co chce, jen ať on sám o ničem neví.

Miguel de Cervantes Saavedra - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Macha
William Shakespeare - Hamlet, Othelo, Macebeth, Král Lear, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Zkrocení zlé žen, Zimní pohádka atd.
Romeo a Julie: na plese Capuletů pořádáný na počest Juliiných narozenin a zásnub s Parisem se vetře i mladý Montek Romeo, který se seznámí s Julií a oba se do sebe zamilují. Druhý den je oddá otec Vavřinec. Odpoledne v den svatby zabije Tybalt Romeova přítele Merkucia a proto Romeo zabije Tybalta. Romea vyžene kníže z města. Romeo stráví tajně noc u Julie a brzy ráno odchází. Otec Julii oznámí, že se musí provdat za Parise a jestli ne, tak ji vyžene z domu. V zoufalství se Julie obrátí na otce Vavřince, který jí podá nápoj, který ji na 1 den uvede do stavu podobnému smrti. Slíbí ji, že Romea bude informovat poslem Bratrem Janem. Paris pohřbí Julii a posel Bratr Jan byl uvězněn a tak nemohl Romeovi podat zprávu o Juliině fingované smrti. Romeo se ocitne o hrobky Capuletů, kde se setká s Parisem, kterého zabije. Poté Romeo spáchá sebevraždu otrávením. Julie se po probuzení z nešťastné lásky probodne. Romeo a Julie jsou symbolem nešťastné lásky, která byla způsobena bezvýznamnými hádkami dvou rodin.


Význam Bible kralické jako vzoru literární češtiny

- česká tištěná bible, kterou z původních biblických jazyků přeložili překladatelé a teologové Jednoty bratrské. Svůj název dostala podle místa vytištění, kterým byly jihomoravské Kralice. Iniciátorem překladu byl bratrský biskup Jan Blahoslav
- první český překlad bible z původních jazyků
- uzákoňuje jazykovou normu
- první vydání Kralické bible vyšlo v šesti svazcích, proto se často označuje jménem "šestidílka". Rozdělení textu bylo do šesti svazků
- Jednota bratrská bylo zakázané náboženské uskupení, jejichž tiskárna působila tajně (z důvodu utajení se ve vydaných knihách nepoužívalo označení místa tisku, jen krycí označení in insula hortensi)


J. A. Komenský

- narozen: 28.3.1592 asi v Nivnici
- 1608 - 1611 studoval na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu
- 1616 stal se knězem
- 1622 ztratil rodinu
- 1623 napsal Labyrint světa a ráj srdce
- 1628 odešel do exilu (Lešno)
- 1648 stal se biskupem Jednoty bratrské
- 1641 - 1654 pracovně pobýval v Anglii, ve Švédsku a ve východních Uhrách
- 1650 napsal Kšaft umírající matky jednoty bratrské
- 1656 po požáru Lešné odešel do Nizozemí
- 1657 vyšly sepsané vychovatelské spisy Opera didactica omnia
- zemřel: 15.11. 1670 v Amsterdamu

Jan Amos Komenský je nazýván Učitelem národů. Byl spisovatelem, politikem, básníkem, autorem jazykových učebnic, teoretických spisů o výchově, reformátorem školství, pedagogem, teologem a náboženským polemikem. Významně zasáhl do světové pedagogiky, teologie a diplomacie.

Narozen asi v Nivnici, dětství strávil v Uherském Brodě a svá školní léta prožil ve Strážnici a na bratrské škole v Přerově. Své vzdělání si rozšířil na univerzitách v Německu. Po návratu se stal správcem přerovské školy, poté knězem ve Fulneku. Z Fulneku ovšem musel prchnout, protože bylo zrovna po bitvě na Bílé hoře a Komenský nebyl katolického vyznání. Brzy mu na mor zemřela žena a dvě děti. Komenský se nejdřívě skrýval ve vlasti avšak v roce 1628 odešel do exilu (polské Lešno, Anglie, švédský Elblag, Šarišský Potok, Amsterdam) a do vlasti se už nikdy nevrátil. Zemřel 15.11. 1670 v Amsterdamu, pochován je v Naardenu (Nizozemsko).

Významná díla:
- Labyrint světa a ráj srdce
- Velká didaktika
- Kšaft umírající matky jednoty bratrské
- Poklad jazyka českého (česko-latinský slovník)
- Cesta světla

Velká didaktika:
kniha se považuje za první velké dílo moderní pedagogiky a obsahuje celkem 33 kapitol. Didaktika = obecné pojednání o školství, výchovných a vzdělávacích postupech i učitelských dovednostech.
Člověk se musí teprve tvořit, a to výchovou. Vzdělávat a vychovávat se mají úplně všichni, bez ohledu na pohlaví a postavení, zejména v mládí, a to společně ve školách. Dosavadní školy potřebují reformu, aby vyučovaly v souladu s přírodou. Vzdělání musí být univerzální a zahrnovat:
  • vzdělávání
  • mravní výchova
  • náboženská výchova
Učitel má učit stručně, laskavě a názorně, aby děti všechno pochopily.

Jediné video s Annou Frankovou

7. října 2009 v 16:35 ČJ - Literatura

Jediné video s Annou Frankovou se objevilo na veřejnosti

Na internetu se ve středu objevil videozáznam s nejznámější dětskou obětí holocaustu Annou Frankovou. Vůbec jediné video zachycuje dívku rok předtím, než se její rodina začala skrývat, aby unikla koncentračnímu táboru.


Necelé půl minuty dlouhé video zveřejnilo Muzeum Anny Frankové. Černobílý snímek pochází z 22. července 1941. Anna se na něm vyklání z okna druhé patra domu v Amsterdamu, kde s rodinou žila.
Video bylo pořízeno ve svatební den Anniny sousedky a dívka sleduje příjezd novomanželů. Na snímku se objeví jen na okamžik.

Anna Franková
Anna Franková

Manželský pár stále v Nizozemsku žije a záznam daroval otci Frankové Ottovi v padesátých letech.
Franková se s rodinou a čtyřmi dalšími židovskými přáteli za války ukrývala před nacisty v amsterdamském bytě až do zatčení v roce 1944. Po prozrazení neznámou osobou je Němci poslali do koncentračních táborů v Osvětimi a Belsenu. Anna zemřela na tyfus krátce před koncem války a jen pár dní po smrti sestry Margot.
Jako jediný z rodiny přežil otec Frankové, který se zasadil o zveřejnění Annina deníku a o jeho proslavení po celém světě.

zdroj: novinky.cz