Česká literatura 2. poloviny 19. století

5. listopadu 2009 v 19:51 | Jakub Příplata |  ČJ - Literatura
Česká literatura 2. poloviny 19. století
- oslabení absolutismu a rozvoj kultury (architektura a výtvarné umění, hudba)
- májovci, ruchovci, lumírovci - jejich literární cíle, hlavní osobnosti a díla

Absolutismus - autokratická forma vlády v monarchiích, moc ztělesňuje panovník, neomezený jinou legální autoritou. Uděluje i ruší privilegia, jmenuje a odvolává ministry i stát.
- 30. - 40. léta - odpor proti absolutismu (kancléř Metternich)
- 1848 - vyvrcholení národního obrození - vznik politických stran liberální a radikální
- období po revoluci 1848 = Bachův absolutismus (byli jsme součástí Rakouska; mizely normy, zanikl parlament, hospodářské problémy)
- 1850 končí Bachův absolutismus, císařem František Josef I.
- 1860 vydává "Říjnový diplom" - rovnoprávnost Čechů, císař bude vládnout podle ústavy, hospodářský vzestup českého měšťanstva, rozštěpení národní strany na mladočechy (Sladkovský, Grégr) a staročechy (Rieger, Palacký)
- Únorová ústava 1861 svěřuje zákonodárnou moc dvoukomorové říšské radě (panská
- a poslanecká sněmovna)
- 1867 dualismus = rakousko-uherské vyrovnání (Rakousko rozděleno na Předlitavsko
- a Zalitavsko)

Národní divadlo
-
svými malbami vyzdobili:Mikoláš Aleš-cyklus Vlast na stěnách a stropě foyeru, František Ženíšek-8 alegorických postav na stropě hlediště, Václav Brožík-výzdoba královské lóže, Vojtěch Hynais-opona ND nahradila ženíškovu po požáru zničenou.

Národní obrození
- české národní obrození (či jen krátce národní obrození, v 19. století také někdy národní vzkříšení) je proces, který probíhal v rakouské monarchii zhruba od poslední třetiny 18. století do roku 1848. Hlavním úkolem jeho tvůrců bylo oživit český jazyk a motivovat český národ k větší uvědomělosti. Národní obrození tvořilo součást procesu transformace feudálního společenství v občanskou společnost. Mezi obrozence patřili: Jungmann, Tyl, Mácha, Němcová, Erben..

Hudba:
Bedřich Smetana ( 1824 - 1884)
- Skladatel, dirigent, klavírní virtuos
- Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, nedokončená Viola
- Symfonické básně: cyklus Má vlast, smyčcový kvartet Z mého života atd
Dále také: Antonín Dvořák (1841-1904), Zdeněk Fibich (1850-1900) a Leoš Janáček (1854-1928)
Antonín Leopold Dvořák (1841- 1904) byl jedním z nejslavnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec.
- Stal se učitelem na americké národní konzervatoři v letech 1892 - 1895

Májovci
- vznik spolků Hlahol, Sokol; noviny a časopisy - Národní listy, Čas, Lumír, Květy aj.
- velký význam nabývá divadlo. Realizace Tylovy myšlenky - budování Národního divadla (sbírky peněz, 1868 - položení základního kamene, 1881 - otevření a požár, 1883 - definitivní otevření)

Literární vývoj:
- koncem 50. let se objevují první pokusy o oživení literatury, začíná nová etapa české literatury
- 1858 vydán almanach Máj
- na almanachu se podíleli: Neruda, Vítězslav Hálek, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Karolína Světlá, Jakub Arbes, Karel Sabina, Erben, J.V.Frič, G.P.Moravský - tzv. skupina Májovců

Program Májovců:
- přihlásili se k odkazu Máchy a jeho revolučnímu romantismu
- demokratičnost tvorby a její angažovanost
- reakce literatury na současné spol. problémy, zájem o sociální otázky
- uplatňovali realistické postupy
- povznesení čes. literatury na evropskou úroveň
- publicistická tvorba
Jan Neruda (1834 - 1891)
- významný český básník a novinář, člen družiny májovců.
- pocházel z Malé Strany, z ulice Ostruhová (později byla přejmenována na Nerudovu), z domu U Dvou slunců, kde prožil celý život. Od roku 1845 studoval na malostranském gymnasiu a od r. 1850 na Akademickém gymnasiu. Po maturitě se neúspěšně pokoušel studovat práva. Prošel několika úřednickými zaměstnáními, v nichž ale nebyl spokojen, proto zkusil, tentokrát z vlastní vůle, studovat filosofii (toto studium také nedokončil).


Sbírky
Povídky malostranské (1878)
jsou považovány za Nerudovo vrcholné prozaické dílo. Vytvořil zde obraz pražské Malé Strany v době před rokem 1848 na základě svých vlastních vzpomínek. Zobrazuje zde typické postavy českého měšťanstva. S humorem líčí jejich vlastnosti, kritizuje místní život.
Používá formu novelisticky uceleného příběhu, jindy se jeho vyprávění skládá z řady drobných záběrů všedního života. Hrdinové jsou přesně charakterizováni, každý z nich má jiný projev. Neruda uměl skvěle typizovat. Místo slova povídka používá slovo arabeska, nebo črta (tzn. něco mezi fejetonem a povídkou).
- Týden v tichém domě - Povídka ukazuje krátké obrázky a úryvky života a prolínající se osudy lidí, které spojuje život v jednom malostranském měšťanském domě. V nejrozsáhlejší povídce sbírky autor pečlivě popisuje prostředí, ve kterém se děj odehrává, a však děj samotný a jednání postav je zachyceno často velmi úryvkovitě a zvláště v přímých řečech místy pouze naznačuje směr vývoje děje a nechává na čtenáři domyslet si svoji obrazotvorností důvody k určitému jednání postav. Celou povídkou prochází kritika měšťanstva a přetvářky společnosti té doby.
- Pan Ryšánek a pan Schlegl - V této povídce z dětství autor ukazuje, co všechno zmůžou nepravdivé řeči a pomluvy o nějakém člověku a jak moc mu mohou ublížit.
- Přivedla žebráka na mizinu
- O měkkém srdci paní Rusky
- Večerní šplechty
- Doktor Kazisvět
- Hastrman
- Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku - Povídka ukazuje, jak tragicky může skončit člověk, když jako cizí a nově příchozí nezapadne mezi původní obyvatele. Pan Vorel se přistěhoval na Malou Stranu z venkova a otevřel si tam krupařský krám. Na rozdíl od místních však v domě, kde dříve býval byt a nikdy žádný obchod, což místní považovali za nedobré znamení. Lidé jej mezi sebe nepřijali a ani jeho obchod nenavštěvovali, aby tam něco koupili. Tak bylo možné vidět vždy pana Vorla, jak kouří v prázdném krámě ze své pěnovky. Jednou tam přece zavítala slečna Poldýnka. Pak všude vyprávěla, jak je v jeho obchodě zakouřeno, že i mouka načichla, a tak tam již nikdo nikdy nepřišel. Pan Vorel zkrachoval, zavřel krám a měl se odstěhovat. Jenže v den stěhování nevycházel z domu, tak nechali jeho krám otevřít policií. Po otevření dveří na ně vypadla převrácená stolička a pan Vorel visel oběšen na skobě hned za dveřmi.
- U tří lilií
- Svatováclavská mše
- Jak to přišlo, že dne 20. srpna 1849, o půl jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbořeno
- Psáno o letošních Dušičkách
- Figurky
Fejetony
- méně rozsáhlé novinové články
Jeho fejetony byly sebrány do knížek:
Žerty dravé a hravé
o 1. máj 1890
o Kam s ní
- Studie krátké a kratší
- Menší cesty
- Obrazy z ciziny
Novinařina
Jako žurnalista napsal:
- Obrazy ze života
- Rodinná kronika
Vítězslav Hálek (1835 - 1874)
- český básník, prozaik, dramatik, literární kritik a publicista, představitel májovců. Bývá spolu s Janem Nerudou označován za zakladatele moderní české poezie
- Jeho básně jsou ovlivněny A. S. Puškinem, K. J. Erbenem a K. H. Máchou, jsou optimistické
Karolina Světlá (1830 - 1899)
- vlastním jménem Johana Rottová, provdaná Mužáková
- česká spisovatelka, představitelka generace májovců. Je považována za zakladatelku českého románu.
- v mládí se jí dostalo vzdělání; kromě němčiny a češtiny ovládala také francouzštinu
- ovlivněna Boženou Němcovou a Janem Nerudou. Pokud ve svých dílech narážela na sociální tematiku (činila tak poměrně často), uvažovala o služkách jako o členech rodiny. Zpočátku psala o pražském měšťanském prostředí, z něhož pocházela. K. Světlá vytvořila několik tzv. pražských próz, ale nebyly zdaleka tak úspěšné jako její prózy venkovské.
Jakub Arbes (1840 - 1914)
- Svatý Xaverius (1873) - Vyprávění spisovatelova přítele, který chtěl rozluštit tajemství (tzv. romaneto)
Romaneto je prozaický epický literární žánr. Je nevelké rozsahem, naplněného dramatickým dějem směřující k výrazné pointě.
- Hlavní myšlenkou romaneta bývá rozpor mezi tajemnými jevy a jejich vědeckým vysvětlením.
Ruchovci (takzvaná škola národní)
- byli čeští básníci sdružení kolem almanachu Ruch, který vyšel roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Věnovali se aktuálním národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české literatury od cizích vlivů, byli tradičnější v látce i formě. Patří do tzv. "školy národní". Mezi jejich cíle patřila podpora vlastenectví, slovanství, důraz na českou historii a český venkov.
- Redaktorem almanachu byl Josef Václav Sládek.
- nejhodnotnější báseň = Husita na Baltu od Svatopluka Čecha
- Almanach měl asi dvacet přispěvatelů, z nichž zůstalo literatuře věrných jen několik.

Významní představitelé
- Josef Václav Sládek (z počátku)
- Eliška Krásnohorská
- Svatopluk Čech
Josef Václav Sládek (1845 - 1912)
- byl český spisovatel, básník, novinář a překladatel. Je považován za zakladatele české poezie pro děti. Člen Akademie českých věd.
- Studoval akademické gymnázium v Praze, poté Filozofickou fakultu. Později začal psát básně, vydával je a pracoval v nakladatelstvích spojených s ruchovci.
- Roku 1868 odjel do USA, kde vedl dobrodružný život. V Americe strávil dva roky (do roku 1870) a pracoval zde jako dělník v mnoha profesích. Zde se zajímal o osud černochů, s nimiž pracoval. Pobyt v USA ho velmi ovlivnil, po celý zbytek života byl velmi orientován na anglo-americkou literaturu.
- Po návratu z Ameriky vyučoval angličtinu na Obchodní akademii, později působil i jako lektor na pražské univerzitě.
- Mezi lety 1870 a 1875 byl redaktorem Národních listů.
- Sládkovým typickým tématem je český venkov, kde se postava rolníka (oráče) stává symbolem národa a jeho odolnosti. Ve svých dílech hledá lidské hodnoty, častým námětem je pro něj domov, dětství, rodný kraj.
Svatopluk Čech (1846 -1908)
- český básník, prozaik, novinář a cestovatel, který se proslavil fantastickými příběhy pana Broučka (Broučkiády)
- v Praze vystudoval piaristické gymnázium a později práva. Přispíval do časopisů Ruch a Květy, od roku 1871 byl redaktorem Světozoru. V letech 1873-1876 působil jako redaktor Lumíru, krátce působil i v Národních listech
Lumírovci
- Jako lumírovci bývá označována skupina spisovatelů 70. a 80. let 19. století sdružující se okolo časopisu Lumír. Společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv po odcházejících májovcích. Jejich největší snahou bylo povznést českou literaturu na evropskou úroveň.

Představitelé
- Jaroslav Vrchlický
- Julius Zeyer
Částí své tvorby:
- Josef Václav Sládek od sedmdesátých let

Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)
- český spisovatel, básník, dramatik a překladatel.
- na studiích se seznámil s Winterem, Sládkem a Jiráskem a spolu založili skupinu lumírovců (Jirásek záhy přešel k ruchovcům)
- divadelní hra - Noc na Karlštejně - komedie z českého prostředí, postava Karla IV. Vrchlický zde použil informaci, že Karel IV. stavěl Karlštejn jako hrad, kam nesměly ženy. Tato informace mezi lidmi zdomácněla, ale není pravdivá. Dílo bylo zfilmováno.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama