Leden 2010

Křestní jména, příjmení, místní a pomístní jména

25. ledna 2010 v 18:24 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část


Křestní jména, příjmení, místní a pomístní jména


Pojmenování:
 • Obecná (nepojmenovávají konkrétní osobu - sestra, paní, matka)
 • Vlastní (pojmenovávají konkrétní bytost - Jan Novák)

Vlastní jména:
 • Osoby, bytosti, přezdívky
 • Zeměpisná jména (země, hory, řeky…)
 • Národní (Češi, Italové, ale indiáni - jen etnická skupina)

Pravopis vlastních jmen:
 • Názvy pohádkových bytostí: vodník Česílko, Červená karkulka, Váleček (přezdívka)
 • Přídavné jméno přivlastňovací: čtu Jiráskův most x líbí se mi Haškův humor
  • Přídavná jména s koncovkami -ský (čí?) -ovský (jaký?) se píší malá (líbí se mi haškovský humor humor - jaký?)
  • Stoupenci hnutí se píší malými písmeny: husité, ruchovci, lumírovci, křesťané, katolíci…
 • Křestní/rodná jména: používáme jej v oficiálním styku, které mám v rodném listě
 • Přezdívky a domácké obměny: používáme v soukromém životě, rozhodně ne v oficiálním styku (Kristýnka, Pája, Beruška, Miška, Kocourek, Šmudlinka…)

Původ:
 • Domácí - Anna, Eva, František, Hana, Jan, Jana, Jiří, Karel, Ludmila, Václav
 • Cizí - Sven, Sue, Thomas, Ellen
 • Převzatá - Boris, Olga
 • Počeštěná - Tomáš, Marek

Příjmení: původ u šlechtických rodů (Václav z Rožmberku, dříve lidem stačilo jen křestní jméno). Příjmení se začala objevovat v 16. stoletím, která zejména používaly šlechtické rody, povinné používání zavedla teprve až Marie Terezie (např.: Zámečník, Suchý, Winter, Holan, Morávek, Trávníček, Novotný, Neuman, Zima, Pokorný…)

Častá příjmení - vznik:
 • Místo původu nebo současné bydliště: Pražák, Čech, Kolínský, Plzák
 • Zdomácnělá podoba rodných jmen: Václav - Váňa, Václavík, Váša, Vachek
 • Rodné jméno otce: Janů, Vašků, Kubín
 • Profese: Sedláček, Doktor, Kovář
 • Rostliny, zvířata: Smrček, Borovice, Ryba, Srnka
 • Posměšné přezdívky: Cibulka, Neruda, Hlaváč
 • Příjmení žen s koncovkou -ová

Místní jména: osady, vesnice, města
 • Nejčastěji dle obyvatel (Petroviče, Vítkovice…)
 • Dle zakladatele/držitele panství (Ondřejov, Libušín, Hloubětín)
 • Přezdívky (Kozojedy, Hrdlořezy, Nesvačily)
 • Obesná jména - někdy s přívlastkem (Ústí, Hradec, Jindřichův, Králové, Brod, Brodek, Havlíčkův, Vyšší)
 • Spřežka dvou slov (Kněžová ves - Kněževes)
 • Cizí názvy (Rumburk, Frymburk, Varnsdorf)
 • Rostliny (Lipník, Javorník, Březová)
 • Charakter místa (Suchá, Suchý, Hlinsko, Slaný)

Pomístní jména: v určitém místě, části osad - ulice, městské části, náměstí (Na Horách, Na Drahách)

Několikaslovné názvy osad: Karlovy Vary, Spišská Nová Ves, Ústí nad Labem, Nové Město nad Metují, ulice Na Můstku, Ke Kukačce, Pod Lipami, Jánské Lázně, Jižní město, Pod Strání, Severní Irsko, Jihoafrická republika, Černé moře, Pyrenejský poloostrov, náměstí Míru (místo) ale stanice metra Náměstí Míru.

Umělecký styl

25. ledna 2010 v 17:07 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část

Umělecký styl


 • Funkce: podat estetický zážitek (předávají fakta, děje, myšlenky, prožitky a pocity způsobem, který má v příjemci vyvolat intenzivní estetický zážitek)
 • Jazykové prostředky: nářečí, obecná čeština, slang
 • Slohové postupy: informační, vyprávěcí, popisný, charakterizační, výkladový a úvahový
 • Útvary: poezie - lyrika a epika

  próza - povídka, novela, román

  drama - činohra, tragédie, komedie

· umělecký styl je proměnlivý, dynamicky se rozvíjí (bohatství námětů a forem jejich zpracování)
· umělecké projevy mají psanou formu; sekundárně i mluvenou (jsou dialogické i monologické, veřejné)
· výsledek je silně ovlivněn osobností autora a estetickou funkcí projevu
· umělecký projev je protikladem přesnosti (významová mnohoznačnost)
· autor pracuje s: významovými posuny, symboly, alegorií a čtenář odhaluje i ty významy, které jsou v podtextu

· projevy uměleckého stylu pomáhají vytvářet slova s nižší nebo nejnižší frekvencí(údajně až v 90%), a to:
1) pojmenování nespisovná (nářeční, profesní, slangové)
2) pojmenování citově zabarvená (expresivní, emocionální), dobově zabarvená (archaismy a historismy), knižní a cizí
3) pojmenování obrazná, nepřímá a metaforická (přenesená)

Prostě sdělovací styl

25. ledna 2010 v 16:33 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část
Prostě sdělovací styl


 • Písemná forma: zpráva, hlášení, vyhláška, inzerát, plakát, dopis, anketa, jízdní řády, referát, životopis
 • Mluvená forma: anketa, představování, referát, diskuse, polemika, telefonický hovor
 • Realizace: dialekt (nářečí), interdialekt (polonářečí), obecná a spisovná čeština
 • Znaky:
  • účel ryze informativní
  • cílem je podat fakta
  • forma mluvená i psaná
  • slohově jednoduché
  • většinou ustálená forma (výrazy, postupy…)
  • údaje místní/časové
  • zřídka citové zabarvení
  • stručnost, přehlednost, přesnost, úplnost

Funkční prostředky (hovorového jazyka):

1. Kontaktové a apelové (výzvové) - "Pojď sem!"; "Přinesl bys knihu zítra?"; "Fakt i to nebude vadit?"

2. Prostředky odkazující na situaci a vyjadřující neurčitost - ukazovací a odkazovací zájmena, příslovce - ten, takový; tam tehdy; kdesi, jaksi - "Seděl tam takovej nějakej kluk."

3. Expresivní a emocionální prostředky - mluvčí vyjadřuje osobní vztah k tématu a modální postoj - "Maminka, ta mi jediná rozumí." (zdůrazněný obsahový prvek - vytýkací nominativ) ;" Děsně mě naštvala."(přídavná jména a příslovce zesilující obsah
sdělení) ; "Au! To bolí!" (někdy nadbytečně užitá zájmena)

4. Prostředky, které mají zesílený nebo nulový význam- (mluvčí je užívá k vyplnění formulačních pauz, nebo automaticky, ze zvyku), jsou to tzv. parazitní výrazy, např. prakticky, tedy/teda, vlastně, normálně, ostatně; "Je to vlastně velmi jednoduché."

Publicistický styl

18. ledna 2010 v 21:58 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část
Publicistický styl

- je stylem médií (TV, rozhlas, noviny, internet...) Vyznačuje se spisovný jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává aktuální informace. Má také agitační funkci (tj: chce ovlivnit adresáta).


Požadavky:

 • Aktuálnost
 • Pravdivost
 • Všeobecná přístupnost
 • Srozumitelnost

Funkce:

 • Informační
 • Poučné
 • Vzdělávací
 • Přesvědčovací
 • Zábavné


Slohové útvary

 • Zpravodajský útvar - zpráva, oznámení
 • Analytický útvar - úvodník, komentář
 • Beletristický útvar - umělecký fejeton, sloupek beseda

Útvary publicistického stylu:
 • zpravodajství
 • zpráva
 • úvodník - obsahuje nejdůležitější aktuální informaci
 • článek - delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy
 • komentář - autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému
 • kurziva - aktualizující nebo zábavná stať tištěná obvykle kurzivou
 • glosa - kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar
 • sloupek - vtipná časová úvaha v jednom sloupci (Karel Čapek, František Nepil)
 • referát - pojednání na určité téma
 • reportáž - informuje o zajímavých místech nebo událostech na základě přímého styku s nimi; podmínkou je očité svědectví autora
 • fejeton - útvar stylu publicistického a uměleckého, jedná se o drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle, vesměs zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně (Jan Neruda, Josef Svatopluk Machar, Wieveg, Ludvík Vaculík, Ondřej Neff aj.)
 • interview - rozhovor

Významné osobnosti české žurnalistiky: Karel Hynek Mácha, Karel Poláček, Karel Čapek, Josef Kainar, František Nepil, Julius Fučík

Příbuznost jazyků a jazyky indoevropské

6. ledna 2010 v 20:47 | Jakub Al-Ali |  ČJ - Jazyková část

Příbuznost jazyků a jazyky indoevropské

Jazyky se seskupují do jazykových skupin, skupina indoevropských jazyků je zeměpisně nejrozšířenější jazyková skupina
živých indoevropských jazyků se udává kolem 150 a mluví jimi kolem dvou miliard lidí
mezi světové jazyky řadíme ty, kterými mluví přes 60 miliónů lidí


Skupiny indoevropských jazyků


jazyky slovanské
západní: polština, slovenština, čeština, aj.
jižní: bulharština, srbština, chorvatština, aj.
východní: ruština, ukrajinština, aj.

Ukázka příbuzností jazyků slovanských:

Čeština Slovenština Polština Ruština Běloruština Ukrajinština Bulharština
matka matka matka mať máci mati májka
Bůh Boh Bóg Bog Bog Bog Bog

jazyky germánské
severní: norština, švédština, dánština, aj,
zápaní: angličtina, němčina, holandština, aj.

jazyky románské
španělština, francouzština, italština, aj.

jazyky keltské
irština, velština, aj.

jazyky baltské
litevština, lotyština

jazyky indoíránské
indické: romština, hindština, aj.
íránské: afghánština, perština, aj.

stará i nová řečtina
albánština
arménština

Knihovny a jejich služby

6. ledna 2010 v 20:46 | Jakub Al-Ali |  ČJ - Jazyková část

Knihovny a jejich služby


Knihovny jsou instituce, jejichž účelem je poskytování knih veřejnosti,
avšak moderní knihovny mohou také nabídnout další informační média ve
formě datových nosičů, jako jsou ku příkladu CD a DVD, nebo přístup
k počítačovým sítím, zejména k internetu. Větší knihovny mají
k dispozici studovny, event. možnost občerstvení.

Počátky knihoven lze vysledovat už ve starověku, mezi nejznámější starověkou knihovnu pravděpodobně patří alexandrijská.

Ve středověku knihovnickou funkci převzaly křesťanské kláštery. První taková klášterní knihovna na území České republiky vznikla v břevnovském klášteře na konci 10. století. V roce 1348 v souvislosti se vznikem Univerzity Karlovy je založena též první světská knihovna v českých zemích.

Jak si knihu v knihovně vyhledáme? Podle katalogu: autorský…
Knihovny své knižní svazky zařazují do skupin:

systematické: podle vědních oborů
předmětové: podle předmětu, tématu

Další sužby knihoven

Vyhledávání informací - referenční služby

Pracovníci knihoven mohou pomoct při vyhledávání zdrojů informací.
Vyhledávání: na internetu, v katalozích, v České národní bibliografii, na on-line databázích nebo CD-ROM, v příruční knihovně, atd…

Poskytování informací - faktografické a rešeršní služby

· Poskytování informací v podobě faktografických záznamů nebo dokumentů
· Informace o faktech, památkách a osobnostech
· Monitoring tisku: sledování a zaznamenávání vybraných informací hromadných sdělovacích prostředků
· Zpracování bibliografických nebo faktografických rešerší

Reprografické služby

· Pořizování kopií dokumentů
· Tiskové výstupy z elektronických zdrojů, ukládání kopií na CD

Kurzy pro uživatele

· Výuka práce s internetem, s textovým editorem MS Word, s tabulkovým editorem MS Excel
Knihovny na Kladně: Středočeská knihovna na Kladně
Městská knihovna KladnoZdroje informací

mezi další zdroje informací můžeme přiřadit:


v publicistické formě: časopisy, noviny, letáky,
v elektronické podobě: rádiové a televizní vysílání, v dnešní době však stále sílící inetrnet

· internet nám dnes nabízí přístup téměř ke všem informacím, týkajících se jakýchkoliv
témat
· vyhledávání informací na internetu nám usnadňují vyhledávače, jako jsou
např.: Seznam, Google, Yahoo, atd...
· tyto vyhledávače mají možnost vyhledávání obrázků, videí, internetových stránek, blogů
tuzemských i celosvětových zpráv, také podrobné topografické vyhledávání, atd…