Maturitní otázky z ČJL

4. března 2010 v 13:38 | Zv. |  ČJ - Literatura
Maturitní otázky z ČJL - 4. A - školní rok 2009/2010


1.
Písemnictví starověku
- vznik a vývoj písma jako základního prostředku pro záznam jazykového projevu
- centra kultury v období starověku
- nejvýznamnější památky a jejich význam pro světovou kulturu, zvl. antická literatura a Bible

Publicistický styl a jeho funkce. Slohové útvary zpravodajské, analytické, beletristické. Významné osobnosti české žurnalistiky


2.
Počátky písemnictví na našem území
- staroslověnské písemnictví, příchod Konstantina a Metoděje
- latinsky psaná literatura
- počátky česky psané literatury
- rozvoj česky psané literatury v období vrcholu středověku, gotika
- význam a dílo Jana Husa, husitské období
- legendy, kroniky, satiry, písně

Mluvená a psaná forma jazyka. Vlastnosti písemného projevu, základní pravopisné jevy. Kultura osobního projevu - kulturní vyjadřování a vystupování


3.
Renesance a humanismus
- podstata renesance a humanismu
- nejvýznamnější evropské osobnosti a jejich díla
- význam Bible kralické jako vzoru literární češtiny
- Význam Jana Amose Komenského, doznívání humanistické tradice

Vypravování - v běžné komunikaci, v uměleckém stylu. Jazykové prostředky užívané ve vypravování


4.
Národní obrození
- příčiny národního obrození
- cíle jednotlivých fází národního obrození
- hlavní představitelé jednotlivých etap národního obrození
- rozvoj divadla
- novinářství

Křestní jména a
příjmení
5.
Romantismus ve světové a české literatuře
- podstata romantismu jako uměleckého směru, výjimečnost hlavního hrdiny, základní motivy
- romantismus ve světové literatuře
- představitelé
českého romantismu: J. K. Tyl,
K. J. Erben,
K. H. Mácha
Grafická stránka jazyka - základní grafická jednotka, písmo, které čeština užívá. Pravidla českého pravopisu a obtížné pravopisné jevy.


6.
Čtenářská obliba literatury faktu, sci-fi literatury, fantasy literatury a detektivního žánru
- literatura faktu
- fiktivní obraz společnosti ve sci-fi literatuře, zvl. R. Bradbury, G. Orwell
- fantasy literatura v tvorbě pro mládež, zvl. J. Tolkien, J. Rowlingová
- detektivní literatura, zvl. A. C. Doyle, A. Christie, G. Simenon, D. Francis

Odborný styl - jeho funkce, rysy a jazykové prostředky. Druhy odborného stylu, slohové postupy a útvary.


7.
Česká literatura od
poloviny 19. století.
- přechod o romantických představ k realistickému zobrazování skutečnosti
- nejvýznamnější osobnosti: K. H. Borovský, B. Němcová
- rozvoj kultury ve 2. polovině 19. století (architektura a výtvarné umění, hudba)
- májovci, ruchovci, lumírovci - jejich literární cíle, hlavní osobnosti a díla, zvl. J. Neruda

Slovo a slovní zásoba. Rozvrstvení slovní zásoby. Jazyk spisovný a nespisovný, jazyková kultura.


8.
Realismus v literatuře
- podstata realismu jako uměleckého směru 2. poloviny 19. století
- kritický realismus, naturalismu
- hlavní představitelé světové literatury a jejich díla
- představitelé českého kritického realismu (historická próza, venkovská próza), zvl. A. Jirásek

Věta jako jednotka jazykového systému. Gramatická, grafická a zvuková forma, komunikační funkce


9.
Rozkvět českého divadla v 19. století
- nejvýznamnější postavy českého divadla v době národního obrození
- generace Národního divadla
- realistické drama, zvl. A. a V. Mrštíkové

Literární druhy a žánry


10.
Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století
- všeobecný pocit krize konce století a zrod moderních básnických směrů ve francouzské literatuře - prokletí básníci
- diferenciace české literatury, zájem o moderní umělecké směry (Manifest České moderny, generace buřičů)

Slovo a pojmenování. Pojmenování jednoznační a mnohoznačná. Nepřímá pojmenování, expresivní pojmenování.11.
Česká poezie první poloviny 20. století
- proletářská poezie jako reakce na sociální bídu a důsledky války, zvl. dílo J. Wolkera
- umělecká avantgarda a její hledání nových výrazových možností, Devětsil
- poetismus, surrealismus, zvl. V. Nezval

Umělecký styl a jeho funkce. Jazykové prostředky uměleckého stylu, slohové postupy.12.
Baladická epika v české literatuře
- zařazení balady v rámci literárních druhů a žánrů, její charakteristika
-
balada v díle českých spisovatelů - F. L. Čelakovský, J. Erben, J. Neruda, P. Bezruč, J. Wolker

Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly13.
Humoristická
tvorba v české literatuře
- literatura založená na humoru a satiře - její podstata a vymezení pojmů (humor, satira, komika), smysl pro humor jako výrazný rys české povahy
- historie humoristické literatury - staročeské staročeské satiry na řemeslníky a konšely
- satiry na policejní stát a absolutismus v díle K. H. Borovského
- kritika bezzásadovosti maloměšťáka v díle S. Čecha
- satira na byrokratický státní aparát v díle J. Haška
- humor v díle velikánů české meziválečné prózy - V. Vančura, K. Poláček, K. Čapek
- politická satira - Osvobozené divadlo
- humor v současné literatuře

Motivační dopis - jeho funkce a forma

14.
První světová válka v literární tvorbě
- obraz 1. světové války ve světové literatuře, tzv. ztracená generace, zvl. E. M. Remarque, R. Rolland, E. Hemingway
- reakce na 1. světovou válku v české literatuře, zvl. J. Hašek

Životopis - funkce, forma, obsah

15.
Diferenciace české prózy v době mezi světovými válkami
- charakteristika doby
- hlavní proudy české prózy meziválečného období
- nejvýznamnější představitelé a díla, zvl. V. Vančura, I. Olbracht, J. Havlíček, J. Glazarová, K. Čapek, K. Poláček, E. Bass
- německy píšící autoři, zvl. F. Kafka

Prostě sdělovací styl a jeho funkce. Jazykové útvary mluvené a psané


16.
Karel Čapek - významný představitel české literatury
- raná tvorba - drobné prózy, povídky
- Čapek a novinářská tvorba
- cestopisy
- Čapkův obdiv ke všem oborům lidské činnosti
- Čapkova tvorba pro děti
- dramatické a románové utopie ve 20. letech
- společensky angažovaná díla ve 30. letech
- Čapek a politika
- Aktuální stránky Čapkova díla

Knihovny a jejich služby. Zdroje informací


17.
Region Kladno ve vztahu k literatuře
- hlavní témata literárního zpracování
- významné osobnosti české kultury spjaté s kladenským regionem

Popis - prostý, odborný, subjektivní, statický, dynamický


18.
Česká literatura v době fašistické okupace a odraz 2. světové války v umělecké tvorbě
- společenská situace v době protektorátu, její dopad na českou kulturu
- reakce českých spisovatelů na mnichovskou dohodu
- charakter poezie a prózy vznikající za okupace
- odraz 2. světové války v umělecké tvorbě

Úvahový postup - funkce úvahy, využití úvahových postupů v odborném, publicistickém a uměleckém stylu.
19.
Významní představitelé, hlavní umělecké trendy a témata světové literatury ve 2. polovině 20. století
- společensko-historické souvislosti
- odraz války
- existenciální próza, zvl. A. Camus
- neorealismusm zvl. A. Moravia
- Beat generation, zvl. J. Kerouac, A. Ginsberg
- obraz člověka v totalitní společnosti, zvl. A. Solženicyn
- absurdní drama, zvl. S. Beckett
- populární literatura, zvl. A. Hailey, D. Francis, D. Brown


Administrativní styl - jeho charakteristika, funkce, forma, jazykové prostředky, útvary.
Fax, e-mail, internet - moderní informační prostředky.


20.
Obraz 2. světové války ve světové literatuře
-
rozmanitost obrazu války:
Ø zobrazení krutosti a nesmyslnosti války,
Ø oslava hrdinství,
Ø obrana lidskosti,
Ø
nepatetický pohled
Ø satirické vylíčení válečné absurdity
- zvl.
A. Franková, B. Polevoj, M. Šolochov, E. M. Remarque, W. Styron,

J. Heller
Tvoření slov v českém jazyce


21.
Česká poezie ve druhé polovině 20. století - etapy vývoje v době od 2. světové války
- reakce na konec války
- oficiální poezie 50. let
- vliv existencialismu
- poezie v době normalizace
- písňové texty
- nejvýznamnější osobnosti české poezie

Komunikace v životě člověka a společnosti - podstata komunikace, komunikační proces, komunikace verbální a neverbální, technické proměny moderní komunikace.
Mluvené projevy.


22.
Česká próza od roku 1945 do roku 1968
- etapy vývoje v době od 2. světové války
- jednotlivé vlny prózy s válečnou tematikou
- umělecká tvorba v období totality, charakter oficiální prózy
- nejvýznamnější osobnosti české prózy

Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí


23.
Současná česká literatura
- nové podmínky pro rozvoj literatury po pádu komunistického režimu v roce 1989
- zaplňování "bílých míst"
- obliba autobiografického psaní
- autoři bestsellerů
- nejvýznamnější osobnosti současného literárního života

Psaní dopisů - význam této formy udržování kontaktů dříve a dnes. Dopisy oficiální a neoficiální, jejich hlavní znaky. Kompozice dopisu, vyjádření zdvořilosti.

24.
České divadlo druhé poloviny 20. století a v současnosti
- rozkvět divadla malých forem
- absurdní drama
- divácky oblíbené divadelní scény
- významné osobnosti divadelní tvorby
- televizní a filmová tvorba, adaptace literárních děl
- vlastní divácké zážitky

Příbuznost jazyků, indoevropské jazyky. Postavení češtiny mezi ostatními jazyky


25.
Tři podoby literatury v době normalizace
- charakteristika jednotlivých proudů české literatury
- nejvýznamnější osobnosti české prózy

Slohové postupy a útvary
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama