Náročné životní situace (flustrace, stres, konflikt)

25. listopadu 2010 v 22:09 |  Psychologie
17. Náročné životní situace
Flustrace, stres, konflikt

NŽS - jsou tím myšleny takové podmínky v životě člověka, které n něj kladou zvýšené nároky jak po stránce tělesné, tak i psychické

nejčastěji uváděné třídění NŽS jsou: frustrace, deprivace, stres a konflikt

Frustrace
(z lat. slova lustra = marně, zbytečně) je psychický stav vyvolaný překážkou, která stojí na cestě k cíli nebo brání (ohrožuje či oddaluje) uspokojení určité potřeby.
existují dva základní typy překážek:
·         vnější
- může být fyzikální (ujíždějící tramvaj, zamčené dveře od WC) nebo sociální způsobená jednáním jiných (zákazy rodičů, fronta lidí)
·         vnitřní - představují vlastnosti osobnosti (strach, stydlivost, plachost pocity viny, výčitky svědomí, lenost)

Druhy frustrace - Čáp, Dytrych
a)      deprivace - představuje stav dlouhodobého nedostatku něčeho, co je nezbytné pro uspokojování základních potřeb
b)      oddálení - znamená vynucené odložení uspokojení životně důležité potřeby
c)      zmaření - nastává, jestliže pod vlivem velikosti překážky nebo malé síly jedince dochází k neúspěchu při úsilí o dosažení cíle
d)     konflikt uvnitř jedince - je definován jako, střetnutí dvou nebo více protichůdných sil stojících na cestě k cíli.

podle stupně závažnosti frustrace:
 • malé - drobné, téměř každodenní: např. pocit hladu, žízně, omezování chodce na křižovatce, sexuální abstinence (někdy mohou vyústit až ve stres)
 • velké - významné, životní frustrace: např. neuspokojení důležitých sociálních potřeb, nepochopení, nedostatek citové odezvy, lásky, omezování svobody
 • existenciální - ztráta smyslu života, rezignace, pocit marnosti, zbytečnosti (poprvé popsal V. E. Frankl u vězňů v koncentračním táboře, ale tento pocit mohou mít i lidé žijící v blahobytu)

Frustrační tolerance
je stupeň odolnosti vůči frustraci tj. doba po kterou jedinec zvládá frustrační situace, neprojevuje se typické frustrační chování (nerozčiluje se, nehroutí se)

Reakce na frustraci
Jedná se o reakce, kterými obvykle člověk řeší frustrační situace - obranné frustrační mechanismy. Rozlišujeme pět základních reakcí na frustraci.

1)      útok - osoby na překážku s cílem tuto překážku narušit, rozbít a tím dosáhnou žádaného cíle. Známá J. Dollardova teorie tvrdí, že každá agrese je vždy důsledkem frustrace.
a)      projekce - uvědomované přenášení vlastních motivů, přání a pocitů na jiné osoby (např. přesouvání vlastní viny na druhého)
b)      introjekce - je protikladem projekce tj. přisuzování si vlastností, které jedinci evidentně schází (chová se jako by již cíle dosáhl)
c)      šikana - při které obvykle frustrovaný jedinec přesouvá vybití své agrese z jedné osoby (na kterou si netroufá) na jinou (tzv. obětní beránek)
d)     egocentrismus - je krajní forma individualismu, egoismu, sobectví, kdy se jedinec maximálně snaží upoutávat pozornost pouze k vlastní osobě (část jde skrytě o potřeby zvýšit svou sebeúctu)
2)      únik, ústup - kdy se člověk zbaví překážky, ale zároveň i cíle, je většinou hodnocen negativně jako bázlivost, nedostatek odvahy (např. zbabělý únik z místa nehody)
a)      regrese - je únik k vývojově nižšímu, primitivnějšímu, méně zralému infantilnímu (dětskému) způsobu chování, který jedinec překonal (šaškování, předvádění se u dětí, pláč u dospělých)
b)      transgrese - je opačný jev a znamená "útěk dopředu", tj. projev vývojově staršího, vyššího chování, než jaké je danému věku přiměřené (nezralá dívka projevuje mateřskou péči, předčasný strach ze smrti u mladého člověka)
c)      sublimace - uvolnění psychického napětí únikem k vyšším či nižším principům k myšlení (např. denní snění, které je časté u pubescentů či únik do četby) a chování. příkladem může být uchýlení se k náboženským sektám, alkoholu, drogám nebo naopak k přenesení energie na sociálně uznávané činnosti např. charitativní či umělecké.
d)     racionalizace - je rozumové zdůvodňování a ospravedlňování neúspěchu dodatečně vymýšlenými důvody. příkladem je i tzv. bagatelizace
e)      potlačování, vytěsnění - je vědomá snaha zapomenou na cíl, vytlačit ji z vědomí na jeho okraj.
f)       somatizace - označuje odvedení, přenesení, přeměnu psychického napětí do oblasti tělesné. Únik do nemoci, konverzní neuróza - starší označení pro nevolnost před zkouškou.
g)      izolace - omezení nebo vyloučení sociálního kontaktu, stažení do samoty, odloučení, osamocení.
h)      identifikace - ztotožnění se s osobou (skupinou lidí, organizací), která už svého cíle dosáhla (což může být, románová postava, herec, sportovec aj.)
3)      obejití překážky - třeba i delší cestou s vynaložením velkého úsilí. Nelze nic namítat pokud je obětováno pouze větší množství energie, ale nelze souhlasit s obcházením překážky, které je morálně nepřijatelné (úplatek, protekce, vydírání apod.)
4)      volba náhradního cíle (kompenzace) - patří mezi "nejracionálnější" obranné frustrační mechanismy. příkladem může být vybití energie tzv. kanalizace, což je vybití energie do společensky neškodného chování (štípání dříví, sport apod.)
5)      fixace - znamená ustrnutí, uplívání na určitém způsobu chování, které by již vyžadovalo od jedince jiné, vhodnější, zralejší reakce. Jedná se o situaci, kdy se jedinec zastaví před překážkou a "otočí se k překážce zády" přestane ji vnímat (úmyslně či netečně).

Model frustrace - viz. učebnice str. 161

Deprivace
(z lat. deprivere = míti nedostatek, strádat) je psychický stav, který vzniká. když není dlouhodobě uspokojována základní potřeba (nebo není dosaženo vytýčených cílů).

Druhy deprivace
Podle toho, jaká potřeba není saturována, rozlišujeme nejčastěji tyto druhy deprivace:
1)      biologická, biofyzická - nastává při nedostatku výživy, pití, jídla, sexu, vody, tepla, ale i kyslíku, spánku.
2)      sociální - nastává při nedostatku sociálních kontaktů nebo když dlouhodobě existují vážné problémy v mezilidských vztazích
3)      psychická - je charakteristická neuspokojením psychických potřeb
a)      citová - je patrně nejčastější a vzniká při nedostatku citové odezvy
b)      senzorická, smyslová - se objevuje při nedostatku smyslových podnětů
c)      kognitivní - je podmíněna nedostatkem informací, nových poznatků
d)     konativní - nastává při nedostatku činnosti (např. při dlouhodobém pobytu v nemocnici)
e)      motorická - nemožnost pohybu
f)       existenční - vzniká při nenaplněné potřebě existenční jistoty (např. ve válce se dostaví pocit otupění)

Stres
(z lat. strigo, stringere - utahovati, stahovati jakoby smyčkou kolem krku odsouzence) je stav organismu, který je odezvou na nadměrnou tělesnou či psychicko zátěž.

Taktéž lze uvést, že stres je odpovědí organismu na frustraci.

Stadia stresu
H. Selye jako první zaznamenal stejné reakce, které probíhají při různých NŽS u všech lidí a pojmenoval je jako obecný adaptační syndrom GAS. Obvykle rozlišujeme tyto tři fáze průběhu tohoto syndromu přizpůsobení:

1)      poplachová reakce - během několika vteřin se změní životní funkce člověka, začnou se uplatňovat vývojově staré mechanismy, umožňující přežití při nebezpečí. Zvyšuje se koncentrace tzv. stresových hormonů (adrenalinu a noradrenalinu). Cílem této reakce je zmobilizovat síly v organismu k obraně. Tato reakce je velmi nehospodárná co se týče využívání energie.
2)      fáze adaptace, přizpůsobení - mizí příznaky prvního stádia poplachu, dochází již k lepšímu využití uvolňované energie.
3)      stadium vyčerpání - nastává pokud nedojde k vyřešení stresové události ve fázích poplachu a adaptace. Dochází k vyčerpání adaptačních schopností organismu a k jeho zhroucení, což může mít podobupsychosomatického onemocnění, psychické poruchy, ale také syndromu vyhoření, deprese.

Podle intenzity výše uvedených fázích rozlišujeme dva druhy stresu.
 • eustres - je počáteční příznivá část stresu, při které dochází k mobilizaci sil a člověk tak dosahuje vrcholných výkonů (sportovci při závodech - rozdíl ve výkonu oproti tréninkům).
 • distres - je škodlivá část stresu, kdy jedinec již podává slabší výkony a kdy dokonce vzniká nebezpečí poškození organismu

Stresory
jsou příčiny, podněty, okolnosti vyvolávající stresovou reakci.
1)      vnější - jsou podněty z okolního prostředí, které mohou být:
a)      fyzikální - dlouhotrvající hluk, chlad, příliš velké teplo
b)      sociální - závažné životní události (např. úmrtí blízkých, rozvody, svatby, výkon trestu, výhry v loterii), sociálním stresorem jsou také všechny sociální deprivace
2)      vnitřní - ležící uvnitř jedince:
a)      tělesné - situace fyzické frustrace, tj. neuspokojení základní lidské potřeby, ale také pocity bolesti, únavy, nastupující nemoci
b)      psychické - všechny negativní emoce (strach, úzkost, napětí, silná nervozita), příliš velký pocit zodpovědnosti, neadekvátní očekávání od sebe i od druhých a z nich plynoucí psychické přetížení, neschopnost relaxace apod.

 • nejčastějšími zdroji stresu jsou frustrace a přetížení
 • odolnost vůči stresorům je velmi individuální
 • zdravého jedince drobné stresory neničí, ale naopak zvyšují jeho odolnost a mnohdy mobilizují k vyšším výkonům

Prevence stresu - viz učebnice str. 165

Managment stresu
a)      tělesné uvolnění - projevy stresu nelze ovládat vůlí, dále učeb. str. 165
b)      psychické uvolnění - relaxace, dále učeb. str. 165

Konflikt
(z lat. conflicto = střetnout se, utkat se v boji) je psychický stav, kdy se jedinec ocitá ve střetu dvou nebo více protichůdných sil.

Cílem by mělo býtnaučit se pozitivně využívat konfliktů k vylepšení skupinových vztahů a ke svému osobnímu rozvoji.

Konflikt není negativním jevem, negativně v něm působí záporné emoce. Obvykle konflikty obsahují konstruktivní prvky.

Druhy konfliktů
z hlediska počtu zapojených osob:
a)      intrapersonální - (vnitřní, vznikající uvnitř jedince), stav vnitřního rozporu jedince, který vzniká současným působením dvou nebo více motivů, nichž si má vybrat jeden, ale žádný nemá výraznou převahu,
b)      interpersonální - (vnější, mezilidský), je střetnutí mezi dvěma nebo více jedinci či skupinami různých zájmů, potřeb, názorů, apod.

Příčiny konfliktů
1)      vnitřní příčiny - leží uvnitř osobnosti jedince, možno je dále rozlišit:
a)      konfliktotvorné osobnosti - nevhodný temperament (cholerici) a nemorální charakterové vlastnosti, nedostatky v seberegulačních vlastnostech, poruchy ve způsobu myšlení, řeči
a.      pesimisté, chroničtí nespokojenci, optimisté
b)      nepříznivý aktuální psychický a tělesný stav - neuspokojené potřeby, únava, stres, negativní emoce, nepříjemné bolesti apod.

2)      vnější příčiny - souvisí s konfliktní situací, rozlišujeme:
a)      chybné zhodnocení situace
b)      přirozená rozdílnost lidí
c)      nepříjemná realita

Itrapersonální konflikty
Podle toho, jakou hodnotu mají pro jedince vzájemně se vylučující motivy, rozlišujeme následující typy vnitřních konfliktů:
 • přitahování - přitahování ( + +) - konflikt dvou kladných sil, kdy se člověk musí rozhodnout pouze pro jeden cíl ze dvou možností, přičemž obě jsou stejně přitažlivé (dovolená u moře nebo na horách)
 • vyhýbání - vyhýbání (- - ) - konflikt dvou záporných sil, je rozhodování mezi dvěma stejně nežádoucími nepříjemnostmi (např. v některých zemích si může odsouzený vybrat mezi několika denním vězením a peněžitým trestem)
 • přitahování - vyhýbání ( ± ) - jedna situace obsahuje zároveň záporné i kladné motivy, přičemž nelze jeden nebo druhý motiv jednoduše eliminovat

Interpersonální konflikty - řešení
 • emocionální - jsou nejčastější (až 75%), obvyklá reakce je agresivní
 • neurotické - (10%), emoce jsou potlačovány do podvědomí, což může mít za následek nejrůznější psychosomatické nemoci
 • neřešené konflikty - (10%), časem z nich vznikají také psychosomatická onemocnění, neboť je silně registruje naše podvědomí
 • racionální - (5%) vyřešené pomocí tzv. principiálního vyjednávání, konstruktivního řešení

Fáze konstruktivního řešení konfliktu
1)      úvodní - oznámení že s partnerem potřebujeme něco probrat, příznivé může být určení si termínu (neřešit konflikt ihned)
2)      ve fázi hlavní, střední - je možno kritizovat, říkat otevřeně co si myslíme, co se nám nelíbí, přičemž je dovoleno přiměřeně projevit své upřímné emoce (pro odreagování napětí). Totéž nutno umožnit i partnerovi.
v této fázi se doporučuje provést:
-          analýza pocitů - všech zainteresovaných v konfliktu
-          analýza motivů - potřeb skutečných zájmů lidí v konfliktu
-          specifikace přání - jejich upřesnění, neboť obvykle jde v konfliktu o nějakou změnu (tj. co, co jak, kdy, dělat či nedělat, jak se chovat …)
Je nutno dodržovat zásady otevřené asertivní komunikace.
3)      závěrečná, konečná fáze - by měla vyústit ve vypracování společného návrhu řešení, obvykle v oboustranně přijatelný kompromis. Pokud neexistuje tzv. optimální řešení, které je pro obě strany ještě výhodnější než kompromis.

Styly řešení konfliktů
Způsob chování lidí v konfliktu ovlivňuje základní či převažující orientace účastníků: na sebe, na svůj zisk nebo na druhé, na vztahy (dovolit zisk druhému).
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (475)
Zobrazit starší komentáře

401 AzsvFaurgy AzsvFaurgy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:55 | Reagovat

viagra
<a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a>
viagra pfizer online
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

402 Joseph Joseph | E-mail | Web | 26. září 2017 v 9:51 | Reagovat

It is also possible that Zynga's chosen advertising network is to blame if we

403 LvvdHeerma LvvdHeerma | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:40 | Reagovat

buy now viagra - https://viagraciom.com
buy cheap brand viagra <a href=https://viagraciom.com>viagra</a> ’

404 BntuAmurdy BntuAmurdy | E-mail | Web | 27. září 2017 v 16:03 | Reagovat

Maintain the excellent work !! Lovin' it!

405 DerrickZot DerrickZot | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:40 | Reagovat

<a href=http://mrgseguros.com.br/visual/javascript/main.php?key=90/>Kamagra Now</a>
As soon as your weblog is recognized, get some guests cards write blogposts for your personal blog site. This gives viewers a brand new new point of view on the niche market and permits you to reap the benefits of expertise you will possibly not have. If you utilize your blog site for advertising, you can use visitor blogging as being a promo fasten-in. Check with to guest submit on other well-liked blogs and forums in exchange for marketing your website, while letting other folks to accomplish exactly the same in your blog site.
  <a href=http://www.afkarasia.com/Scripts/biller.php?p=36-Kamagra-Oral-Jelly-Norge,Kamagra-Tilburg-Afhalen,Kamagra-Viagra-Uk.html>Kamagra Oral Jelly Norge</a>
One of the more significant actions you can take in relation to your natural backyard garden is keep in mind the sorts of vegetation which can be used. When buying plants to your landscape, search for properly-tailored plants which you can use with your soil, along with your sunshine or tone coverage and that can live in your temperature variety.
  <a href=http://www.zeerah.ca/include/fite.asp?page=126>Generika Cialis Österreich</a>
The instant you figure out you might be expecting a baby, get a novel on carrying a child. You can either get one or acquire one particular through the local library. You are bound to have a great deal of inquiries, and this source of information can offer several solutions to suit your needs. Among the best textbooks are the ones that come with images and information of the newborn since it expands with time. Subsequent that timeline, you can get a concept of what period of growth your baby reaches weekly.
  <a href=http://www.kceerubber.com/event/home.php?bk=106>Viagra Online Norway</a>

406 Fvthsblunny Fvthsblunny | E-mail | Web | 29. září 2017 v 2:16 | Reagovat

online check advance
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a>
get loans online
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a> ’

407 Febbblunny Febbblunny | E-mail | Web | 30. září 2017 v 22:26 | Reagovat

1 hour payday loan lenders
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
fast auto payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a> ’

408 Fvteillush Fvteillush | E-mail | Web | 30. září 2017 v 22:41 | Reagovat

best online payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org">payday loan</a>
no fax payday loans online
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan</a> ’

409 FvrcEviply FvrcEviply | E-mail | Web | 1. října 2017 v 3:57 | Reagovat

fresno california
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance lenders</a>
ameriloan payday loan
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>online payday loans</a> ’

410 vwqebeargy vwqebeargy | E-mail | Web | 1. října 2017 v 7:28 | Reagovat

get out debt
<a href="https://installmentloanvelam.com">installments loans</a>
auto payday loan
<a href=https://installmentloanvelam.com>installment loans bad credit</a> ’

411 David David | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:49 | Reagovat

Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and superb design and style.

412 LowellSpeak LowellSpeak | E-mail | Web | 3. října 2017 v 4:02 | Reagovat

<a href=http://www.todomiguelhernandez.com.es/calzado-hombre-converse-474.asp>Calzado Hombre Converse</a>

413 David David | E-mail | Web | 11. října 2017 v 11:28 | Reagovat

I feel like Im regularly seeking interesting features you just read about a number of subjects, but I handle to add in the blog among our translates every day when you

414 Charles Charles | E-mail | Web | 14. října 2017 v 17:18 | Reagovat

mometasone spray over counter

415 InrcAmurdy InrcAmurdy | E-mail | Web | 16. října 2017 v 20:46 | Reagovat

Simply desired to mention I'm just thankful I happened on your page!

416 Paul Paul | E-mail | Web | 21. října 2017 v 9:23 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who

417 Bnrfspreofs Bnrfspreofs | E-mail | Web | 24. října 2017 v 19:08 | Reagovat

cheap viagra from india - http://genericviagra-onat24.com/
viagra jelly <a href=http://genericviagra-onat24.com/>generic viagra</a> ’

418 Thomas Thomas | E-mail | Web | 29. října 2017 v 1:09 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your great writing due to this problem.

419 elkf79 elkf79 | E-mail | Web | 29. října 2017 v 21:31 | Reagovat

symptoms of vd <a href="http://pharmacycanada.us.org/ ">canada drugs pharmacy</a> medical education dundee http://pharmacycanada.us.org/online-pharmacy-canada canada pharmacy find a health insurance plan

420 Lsdcunfash Lsdcunfash | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 22:22 | Reagovat

payday loans with bad credit - https://paydayrvjlo.com
cash loans <a href=https://paydayrvjlo.com>pay day</a> ’

421 Ffnhbhjxshiste Ffnhbhjxshiste | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 23:37 | Reagovat

poor credit loan
<a href="https://cashrvyn.com">3 month payday loans</a>
direct lender payday loans
<a href=https://cashrvyn.com>cash advance loans</a> ’

422 KdsbcAwalm KdsbcAwalm | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 10:03 | Reagovat

quick cash - https://cashshybn.com
low interest rate personal loans <a href=https://cashshybn.com>first cash advance</a> ’

423 David David | E-mail | Web | 3. listopadu 2017 v 4:23 | Reagovat

Okay this YouTube video is much enhanced than last one, this one has pleasant picture feature as well as audio.

424 Bwbhspeata Bwbhspeata | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 17:07 | Reagovat

viagra sales - http://ericviaed.com/
buy viagra online canada <a href=http://ericviaed.com/>generic viagra</a> ’

425 David David | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 19:04 | Reagovat

Merely a smiling visitor here to share the love , btw outstanding style. Audacity, a lot more audacity and always audacity. by Georges Jacques Danton.

426 Richard Richard | E-mail | Web | 29. listopadu 2017 v 9:20 | Reagovat

I think  you have  remarked some very interesting points ,  appreciate it for the post.

427 Donald Donald | E-mail | Web | 1. prosince 2017 v 15:04 | Reagovat

Im grateful for the blog article.Much thanks again. Cool.

428 Williamram Williamram | E-mail | Web | 3. prosince 2017 v 4:39 | Reagovat

<a href=http://www.oorde.nl/927-jordan-superfly-2-blauw.php>Jordan Superfly 2 Blauw</a>
Whilst camping outdoors can be a fantastic calming pastime, also, it is one that needs a regard for the outdoors. Issues can change bitter quite quickly when you find yourself outdoors, so it is recommended to have a backup plan just in case you should trim your outdoor camping vacation brief. Ensure you know where the closest hospital is just as well.

<img>https://www.newbalanceloopschoenen.nl/images/int2/7301-new-balance-574-4e.jpg</img>

With a little luck, by studying these guidelines, you might have acquired a few methods which can be used, so that you can minimize the strain in your own life. For the way a lot stress you're dealing with, this can be simple or it can be hard. Irrespective, the following tips may help, so long as you stay with them and work to eradicate that tension.Try This Advice And Never Smoke cigarettes Once again

<img>https://www.adidaszxfluxsale.nl/images/svu2/13083-adidas-zx-flux-maat-30.jpg</img>

429 William William | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 12:40 | Reagovat

Enjoyed  examining  this, very good stuff,  thankyou . While thou livest keep a good tongue in thy head. by William Shakespeare.

430 James James | E-mail | Web | 7. prosince 2017 v 17:42 | Reagovat

I'm searching for websites that may have excellent tips about what's popular and what the most effective makeup products is..

431 Kdbccfevoff Kdbccfevoff | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 21:35 | Reagovat

cash now http://paydayloansonlinenow.us.com/
debt management programs <a href=http://paydayloansonlinenow.us.com/>payday loans direct lenders</a>

432 Munbsroyalt Munbsroyalt | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 7:53 | Reagovat

pay day loan affiliate - http://paydayloans-online.us.com/
approved payday loans <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online</a> ’

433 Robert Robert | E-mail | Web | 12. prosince 2017 v 5:46 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that

434 Robert Robert | E-mail | Web | 13. prosince 2017 v 13:57 | Reagovat

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

435 William William | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 15:04 | Reagovat

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

436 Jamesgop Jamesgop | E-mail | Web | 16. prosince 2017 v 3:32 | Reagovat

<a href=http://www.adidasoriginalschoenen.nl/452-adidas-originals-veritas.asp>Adidas Originals Veritas</a>
There is certainly always a chance a mammogram won't have the capacity to location any tumor, so a guide breast evaluation is in purchase if you need comprehensive final results. A qualified mammogram technician also need to be competent at offering a handbook test and also qualified in showing you the way to allow yourself a chest examination.

<img>https://www.oldtimerclubmeppel.nl/images/old2/1660-nike-sportschoenen-dames-zwart-met-roze.jpg</img>

Be sure your articles read through like content articles instead of advert duplicate. When your content go through similar to a sales pitch, article submission sites will deny them. You should not mention your product or company many times. Some article directories demand that you just only mention a brand or product or service once. Occasionally it's finest just to talk about it inside the authors bio box instead of from the write-up.

<img>https://www.inspireme24.de/images/inspireme24/12937-ralph-lauren-pullover-beige.jpg</img>

437 Michael Michael | E-mail | Web | 19. prosince 2017 v 2:51 | Reagovat

Surely together with your thoughts here and that i adore your blog! Ive bookmarked it making sure that I can come back &amp read more inside the foreseeable future.

438 Mlokmroyalt Mlokmroyalt | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 19:58 | Reagovat

best payday loan lender https://1paydayloansonline.com/
bad credit payday loans uk <a href="https://1paydayloansonline.com/">easy loans</a>

439 Dvenrenblunny Dvenrenblunny | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 19:50 | Reagovat

debt management programs
<a href="https://1paydayloansonline.com/">online payday loans no credit check</a>
apply for a payday loan over the phone
<a href="https://1paydayloansonline.com/">direct lender payday loans</a>

440 Dbewenblunny Dbewenblunny | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 21:13 | Reagovat

cash loans
<a href="https://paydayloanver.org/">loans no credit check</a>
online loans monthly payments
<a href="https://paydayloanver.org/">pay day loans</a>

441 William William | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 9:46 | Reagovat

Valuable information. Fortunate me I discovered your web site by chance, and I am surprised why this coincidence didn't happened in advance! I bookmarked it.

442 Michael Michael | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 21:46 | Reagovat

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

443 Zvstshiste Zvstshiste | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 16:15 | Reagovat

best payday loan lenders
<a href="https://paydaykko.org/">cash advance lenders</a>
cash money payday loan
<a href=https://paydaykko.org/>cash advance near me</a>

444 Donald Donald | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 22:23 | Reagovat

I  conceive you have  remarked some very interesting points ,  regards  for the post.

445 Dnbcblunny Dnbcblunny | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 19:35 | Reagovat

online loans bad credit
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday advance</a>
small personal loans
<a href="https://paydaynnoo.org/">cash loan</a>

446 Robert Robert | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 22:28 | Reagovat

I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

447 JnxvEviply JnxvEviply | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 1:20 | Reagovat

pay day
<a href="https://personalnaeloan.com/">payday loans online same day</a>
quick loan online
<a href=https://personalnaeloan.com/>same day payday loans</a>

448 JbscEviply JbscEviply | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 1:21 | Reagovat

cash and payday loans
<a href="https://paydayacerloans.com/">3 month payday loans</a>
loans now
<a href=https://paydayacerloans.com/>online payday loans</a>

449 JamesCog JamesCog | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 2:05 | Reagovat

<a href=http://www.mf-hirrlingen.de/ray-ban-brillen-münchen-126.htm>Ray Ban Brillen München</a>
Be sensible regarding your lifestyle desired goals and expectations. Some point out that despression symptoms comes from setting and seeking for desired goals that are unachievable. Once you forget to achieve your main goal, your internal personal will become furious and discouraged, then will become freezing. An idea to this type of actions is aim-setting that generally begins excellent, then peters over to nothing, allowing you sensation awful. Readjust your goals, and learn how to work with reasonable pieces that allow you to make small every day progress achievements in order to feel better about oneself.

<img>https://www.polskabizuteriasrebrna.pl/imagess/pol2/29979-nike-poland-praca.jpg</img>

Use video gaming to assist the brain! As men and women era, their brains age, too and don't job and also they managed when they were younger. There are numerous video games that will help your brain find some good effectively essential action. By enjoying these games, it can be displayed that your human brain age can be young than your actual age.

<img>https://www.monking.es/images/monking/5894-gafas-oakley-holbrook-transparente.jpg</img>

450 Michael Michael | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 15:13 | Reagovat

I really enjoy the article post. Cool.

451 EVtencowl EVtencowl | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 6:08 | Reagovat

viagra costs
<a href=http://viagraocns.com/>viagra plus</a>
viagra jelly
<a href="http://viagraocns.com/">viagra tablets</a>

452 George George | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 14:58 | Reagovat

We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your site offered us with useful information to paintings on. You've performed a formidable job and our entire group can be thankful to you.

453 EnmuExelay EnmuExelay | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 15:55 | Reagovat

viagra overnight shipping
<a href=http://fviagrajjj.com/>discount viagra</a>
how to take viagra
<a href="http://fviagrajjj.com/">purchase viagra</a>

454 Mbsexeta Mbsexeta | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 21:04 | Reagovat

viagra erections
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra plus</a>
effects of viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra how it works</a> ’

455 George George | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 20:32 | Reagovat

Some really  quality   blog posts on this  internet site ,  saved to fav.

456 Fndindica Fndindica | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 21:42 | Reagovat

generic cialis canada
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
online generic cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis 20 mg</a> ’

457 Fdnindica Fdnindica | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 0:48 | Reagovat

cheapest generic cialis
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cialis everyday
<a href="http://cialisoakdm.com/">cialis pills</a> ’

458 Robert Robert | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 14:15 | Reagovat

Android Game Development takes more than knowledge

459 Payday Payday | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 13:15 | Reagovat

loans personal <a href="https://personalloans.us.org">loans personal</a> loans personal <a href=https://personalloans.us.org>personal loans for bad credit</a>

460 Homework Charts Homework Charts | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 14:10 | Reagovat

good argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">argument essay</a> write an essay in a day <a href=https://argumentessay.us.com>essay writing model</a>

461 James James | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 3:47 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

462 Ondcexeta Ondcexeta | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 13:51 | Reagovat

how long does viagra last
http://genericonlineviaqra.com/
buy cheap brand viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra price</a> OK’

463 EcfvExelay EcfvExelay | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 20:30 | Reagovat

cheap generic viagra online http://viasergeneric.com/  OK’

464 Rokfoulge Rokfoulge | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 10:42 | Reagovat

viagra how it works http://genericonlineviaqra.com/ ok’

465 Getting A Loan Getting A Loan | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 21:20 | Reagovat

loan site <a href="https://cashloans.us.com">loan cash</a> payday loans online same day <a href=https://cashloans.us.com>get cash now</a>

466 Daniel Daniel | E-mail | Web | 2. února 2018 v 12:26 | Reagovat

griseofulvin psoriasis

467 Brcsevoff Brcsevoff | E-mail | Web | 2. února 2018 v 19:37 | Reagovat

OK’ https://onlineloan.us.org/
100 online payday loan <a href=https://onlineloan.us.org/>online payday loan</a>

468 William William | E-mail | Web | 5. února 2018 v 10:06 | Reagovat

requirements. Recognitions pro suggestion like operative, balanced, explanatory as well as moreover exuberance thinkings about this issue to Gloria.

469 Paydayloan Paydayloan | E-mail | Web | 5. února 2018 v 16:21 | Reagovat

loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans for bad credit</a> loans with bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>where can i get a payday loan</a>

470 Quick Loan Quick Loan | E-mail | Web | 9. února 2018 v 11:58 | Reagovat

installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">direct lenders online loans</a> installment loans <a href=https://installmentloans.us.com>tribal payday loans</a>

471 Richard Richard | E-mail | Web | 24. února 2018 v 2:48 | Reagovat

Very well written article. It will be helpful to anyone who usess it, as well as yours truly

472 Charles Charles | E-mail | Web | 26. února 2018 v 18:23 | Reagovat

I really like your writing style, good information, thankyou for posting  D.

473 Robert Robert | E-mail | Web | 6. března 2018 v 6:29 | Reagovat

Howdy. Simply just planned to ask a quick problem. Now i'm

474 zzvqri zzvqri | E-mail | Web | 9. března 2018 v 19:07 | Reagovat

Middle of the power of prescription mark-down programs, we can come forward you suggestive discounts off of customary high http://overcounterviagra.net/ over the counter alternative to viagra  prices. Our shop pass network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://overcounterviagra.net/ >over the counter viagra substitute walmart</a> and medication. Middle of their parleying efforts with muscular pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an unexceptional of nearly 50% nutty to you in behalf of free.

475 mnmxbr mnmxbr | E-mail | Web | Úterý v 18:48 | Reagovat

By way of the power of medication mark-down programs, we can offer you relevant discounts touched in the head of representative high http://kamagrajelly.us.com/ kamagra jelly  prices. Our betray pass network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://kamagrajelly.us.com/ >kamagra pills</a> and medication. Through their negotiation efforts with large pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an unexceptional of barely 50% nutty to you in requital for free.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama