Psychologie osobnosti 1

25. listopadu 2010 v 22:58 |  Psychologie

Psychologie osobnosti


Osobnost - je organická jednotka všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jedince, utvářená a projevující se v jeho chování (činnosti a společenských vztazích).

Z psychologického hlediska je každý člověk osobností.

Struktura osobnosti
1)      Motivace (aktivačně motivační vlastnosti) - to co člověka žene k určité činnosti
2)      Charakter postoje (vztahově-postojové vlastnosti) - soustava vlastností mající morální význam
3)      Seberegulační vlastnosti - umožňují, aby člověk na základě poznání sebe sama efektivně řídil a kontroloval své prožívání a chování
4)      Temperament (dynamické vlastnosti) - charakterizují formální průběh prožívání (extrovert, cholerik atd.)
5)      Schopnosti (výkonové vlastnosti) - určují jak úspěšně může osobnost vykonávat určitou činnost
6)      Individuální vlastnosti psychických procesů a stavů

Typologie osobnosti
Rozpracována již Hippokratem ve 4. století př.n.l. Nutno počítat s tím, že žádného člověka nelze přiřadit zcela k jednomu typu.

Sprangerova typologie
ST vychází z determinace sociálními a kulturními vlivy a z hodnotové hierarchie člověka. Spranger rozeznává následující typy osobnosti:
a)      Ekonomický typ - nejdůležitější je pro něj zisk. Snaží se efektivně využívat čas, v jeho jednání je patrná účelovost.
b)      Mocenský typ - nejvyšší hodnotu spatřuje v možnosti ovládat druhé lidi (vedoucí pozice).
c)      Sociální typ - smyslem jeho života je pomáhat druhým lidem (zdravotní sestry, učitelky, soc. pracovníci).
d)     Estetický typ - preferuje kulturní hodnoty.
e)      Teoretický typ - největší cenu má pro něj vědění, poznání. jedinec tohoto typu je při hodnocení reality věcný, kreativní a systematický, při posuzování sociálního okolí akcentuje výkonovou složku.
f)       Náboženský typ - největší hodnotou je určitá idea či víra. Výrazně převažuje emocionální složka nad racionální.

Osobnost jako bisociální produkt
viz učebnice str. 105-106

Sociálně psychologické vlastnosti osobnosti
Projevují se ve styku s ostatními lidmi.

1)      Sociální inteligence - paměť lidí pro jména, tváře, schopnost empatie, umění jednat s druhými lidmi
2)      Extraverze - introverze - jedna ze dvou Eysenckových dimenzí osobnosti patří do vlastností temperamentu
a)      extravert - je člověk, jehož psychická energie je obrácena spíš k vnějšímu světu. Společensky družný, aktivní, v jednání s lidmi otevřený, pohotově navazující kontakty s lidmi. sociabilita - potřeba být co nejvíce ve společnosti
b)      introvert - je člověk, jehož psychická energie je obrácena spíše do svého nitra. Je uzavřený až samotářský, ve styku s lidmi zamlklý, pasivní obtížně navazující mezilidské kontakty.
3)      Dominance - obecná tendence ovládat druhé lidi. Opakem je submisivita - tendence podřizovat se svému okolí
4)      Konformita - generalizovaná tendence přizpůsobit své názory a jednání názorům a jednáním ostatních. Opakem je nonkonformita prosazují svůj názor, dokáží vidět co jiným uniká.

Zaměřenost osobnosti
Rozeznáváme tři typy zaměřenosti osobnosti se všemi typy zaměřenosti souvisí citlivost:
1)      Zaměřenost na sebe - ukazuje do jaké míry daná osoba očekává přímou odměnu a uspokojení pro sebe bez ohledu na práci kterou vykonává a bez ohledu na spolupracovníky.
2)      Zaměřenost na interakci - odráží intenzitu s níž se daná osoba snaží udržet harmonické vztahy ve skupině.
3)      Zaměřenost na úkol - ukazuje sílu, s níž se osoba věnuje plnění svých úkolů a řešení problémů.


11. Aktivačně motivační vlastnosti

Charakteristika motivace
Pojem motivace pochází z lat. slova movere = hýbati se.

Motivace -
souhrn faktorů, které podněcují, zaměřují a regulují chování člověka.

Kromě pojmu motivace se používá i pojem motiv, jako pohnutka, příčina činnosti, jednání člověka. Dělí se:
 • vnější a vnitřní
 • vědomé a nevědomé (nejsme si vědomi jejich vlivu na naše chování)
 • pravé a vznešené (navenek prezentované)
Motiv a motivace tvoří funkční jednotu.
Třídění motivů
a)      vnější činitelé - incentivy - odměny, tresty, příkazy, prosby, přání a očekávání, nabídky, pobídky, vzory
b)      vnitřní činitelé - introtivy - potřeby a pudy, zájmy, emoce, návyky, zvyky, postoje a hodnoty, životní plány (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), cíle, ideály, pocit povinnosti (morální motivace)

Zákonitosti motivace - učebnice strana 112

Principy motivace lidského chování
1)      Princip vzájemné výměny odměn a trestů - platí ve všech mezilidských vztazích, v partnerství mezi výdejem a příjmem (citové projevy)
2)      Princip pásma optimální motivace - viz graf učebnice 112-113
.
Třídění potřeb
Potřeba - je stav nedostatku nebo nadbytku, který člověk pociťuje jako nepříjemný a má proto snahu jej odstranit, tj. danou potřebu uspokojit (nasytit, saturovat).

1)      Nižší (někdy též biofyzologické, elementární, primární) - např. spánek, odpočinek, potravy, kyslík apod.
2)      Vyšší (psychické, sekundární)
a)      Poznávací potřeby
-          potřebareceptivní - receptivního poznávání, spíše pasivní získání vědomostí, informací a novinek
-          potřebaheuristická - objevitelská
b)      Sociální potřeby - jedná se o ty potřeby, které se uskutečňují ve společenských vztazích, obvykle v interakci mezi lidmi
-          potřebasociálního kontaktu, uznání, akceptace, afiliace, jistoty, bezpečí, obliby, přátelství aj.
c)      Výkonové potřeby - potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnout s neúspěchu
d)     Estetické potřeby - hledání a nalézání souměrnosti a krásy
e)      Existenciální potřeby - potřeby uskutečňovat v životě určitý záměr, cíl

Hierarchie potřeb podle Maslowa
A.H. Maslow na základě svých klinických zkušeností vytvořil hierarchicky uspořádaný systém lidských potřeb. uspořádány jsou sestupně podle naléhavosti potřeb

 • biofyziologické potřeby
 • potřeby bezpečí a jistoty
 • sociální potřeby
 • potřeby sebeúcty
 • kognitivní potřeby
 • estetické potřeby
 • potřeba seberealizace

Zákony motivace dle Maslowa
1)      "Vyšší potřeby nastupují obvykle tehdy, když jsou přiměřeně uspokojeny potřeby nižší."
2)      Není li naplněna potřeba nižší (vyšší) tak se tlak na její uspokojení zvyšuje (snižuje).

Další důležitá vlastnost je sebeúcta.

Zájmy
Zájem je obvykle definován jako uvědomělé a trvalejší zaměření aktivity jedince na vybranou oblast poznávání nebo činnosti.
Třídění zájmů a jejich vlastnosti.
zájmy se obvykle rozlišují:
-          obsahem
-          počtem objektů zaměření
-          rozvinutostí
-          trvalostí
-          společenským oceněním
-          hodnotou, úrovní, kvalitou

K. Čapek - Člověk by měl ovšem vědět něco a o něčem všechno.


12. Charakterové a seberegulační vlastnosti

Charakteristika charakteru

Charakter - je soustava vlastností, které umožňují řídit jednání člověka podle společenských (zejména morálních) požadavků.

Charakter je slovo řeckého původu - znak, vtisknout značku.

Struktura
Charakter lze popsat pomocí vztahů jedince k těmto důležitým životním zkušenostem.

1)      Vztah k sobě samému - je otázkou sebehodnocení a sebeřízení. Například tyto char. vlastnosti: upřímnost, samolibost, sebeúcta, sebedůvěra, sebekritičnost, sebekontrola, ctižádostivost
2)      Vztah k druhým lidem (ke společnosti) - dobrosrdečnost, taktnost, štědrost, slušnost, obětavost, povýšenost, chamtivost, závist, sobectví.
3)      Vztah k práci (pracovní char. vlastnosti)
-          postroj k práci - svědomitost, zodpovědnost, usilovnost, lenivost, odolnost vůči zátěži
-          způsob práce - důkladnost, přesnost, dochvilnost, nedochvilnost, nepřesnost, povrchnost
4)      Vztah k hodnotám - jak materiálním tak duchovním

Hodnota (vaule) - je vlastnost, kterou člověk přisuzuje určitému objektu (předmětu, jevu, činnosti) podle toho jak uspokojuje jeho potřeby, zájmy
·         Do
této skupiny char. vlastností patří např.: vztah k morálce, k ŽP, vztah k životu, vztah k věcem, majetku.

Jednotlivé složky char. jsou navzájem spjaty např. vztah k sobě souvisí s plněním pracovních povinností, s postojem k přírodě.

Utváření charakteru
Charakter není vrozený, utváří se především v předškolním věku. jeho vývoj začíná patrně až kolem 3 let v období tzv. sebeuvědomování, které je spojeno s negativismem. Charakter se utváří v procesu zvaném interiorizace (zvnitřnění), kdy dochází k přijetí vnějších požadavků na své vnitřní přesvědčení.

dvě vývojová stadia:
·         heteronomní - jednání jedince je určováno z vnějšku (rodiče)
·         autonomní - jednání je určováno zvnitřnělými normami

Tři etapy procesu itezeriorizace.
 • První podmínkou pro utváření charakteru je určitá rozumová zralost jedince, který vnější požadavky rozumově chápe.
 • V další fázi postupně dochází k přetváření vnější mravní autority ve svůj vnitřní mravní zřetel především tím, že dítě požadavek citově prožívá.
 • V poslední etapě utváření char. vlastností jedinec bez vnějších příkazů uvědoměle jedná.

Na utváření charakteru má rozhodující vliv rodina se svým způsobem života a výchovným stylem, škola, skupina vrstevníků v poslední době se více upozorňuje na význam sebevýchovy.

Charakterologie dle R.F. Pecka
Na základě velkého výzkumu v USA rozlišuje 5 charakterových typů, které lze řadit vzestupně.
a)      amorální - (cca 1.rok: kojenec), bez svědomí, bez ohledu na druhé, jedná bez zábran
b)      prospěšný, účelově zaměřený - (2-6 let: předškolní věk), stále výrazně egocentrický, morálně se chová pouze tehdy, když se to vyplatí
c)      konformní - (6-15 let: školní věk), dělá to, co druzí, snaží se vyhovět jejich očekávání, dodržuje stanovená pravidla
d)     iracionálně vědomý - (časté v pubertě a adolescenci), jedná podle svých vlastních vnitřních norem, které jsou ale obecně nepřijatelné, je nepřizpůsobivý, často podléhá emocím
e)      racionálně altruistický - (ideál v dospělosti) je nejvyšší stupeň morální orientace, upouští od egocentrismu, prosazuje altruismus, jedinec jedná podle zdravých vnitřních zásad

Charakteristika postoje
Postoj - je relativně stálý systém hodnocení, cítění a sklonů jednat ustáleným způsobem vzhledem k určitým podnětům.

tři složky každého postoje:
1)      poznávací, kognitivní
2)      citová, emocionální
3)      konativní, behaviorální, tendence jednat

Postoje obvykle dělíme podle toho, zda v nich převládá kognitivní, vědomostní složka, která se vždy utváří vědomě.
-          přesvědčení - převládá vědomostní složka
-          předsudky - převládá iracionální složka

Utváření postojů
Začínají se utvářet kolem 3-4 let vlivem živ. zkušeností, procesem socializace.

Změny postojů
-          sourodé - z kladného na ještě kladnější
-          nesourodé - z kladného přes neutrální na záporný a naopak

Seberegulační vlastnosti
jsou ty vlastnosti osobnosti, ve kterých člověk (na základě poznání sebe sama) řídí a kontroluje své chování a prožívání.

a)      Sebeuvědomování - se začíná rozvíjet kolem tří let
b)      Sebepoznávání - jde o nalezení obrazu sebe sama, zahrnuje především představu o:
-          svém těle
-          svých vlastnostech osobnosti
-          životních plánech
a)      Sebehodnocení - může docházet k: sebepodceňování, sebepřeceňování, přiměřené zdravé sebevědomí
-          subjektivní JÁ - jaká je moje vlastní představa o sobě sama
-          zrcadlové JÁ - to co si o mě myslí a jak mě vnímají druzí lidé
-          reálné JÁ - jsou moje skutečné vlastnosti
-          ideální (potencionální) JÁ - zahrnuje naše přání, perspektivy
b)      Sebekritika - je vyslovené sebehodnocení zaměřené na vlastní nedostatky (ve vlastnostech, schopnostech, v činech, i v úmyslech). Je li upřímná, může být účinným mechanismem seberegulace.
c)      Svědomí - je soustava vnitřních mravních zásad (zvnitřnělý systém zákazů a příkazů), které určují co se smí a nesmí, co je morální a co je nemorální. Je nejsilnější vnitřní regulátor našich činů.
d)     Volní vlastnosti - vůle je nejvyšší orgán seberegulace. Rozlišujeme vlastnosti vůle jako
-          záporné - lenost, zbabělost, liknavost, vznětlivost, pohodlnost aj.
-          kladné - vytrvalost, houževnatost, cílevědomost, odvaha, sebeovládání, rozhodnost, trpělivost, píle


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama