Socializace, sociální vnímání, interakce a komunikace

25. listopadu 2010 v 21:57 |  Psychologie
5. Socializace, sociální vnímání, interakce a komunikace

Sociální vnímání: je nejjednodušší proces, kterým získáváme informace z vnitřního či
                               vnějšího prostředí

Receptory: kvalitu čití ovlivňují různé faktory jako např.: alkohol, drogy, léky či únava
• zrak: vidíme jak předmět vypadá, jaký má tvar barvu, jaký je jeho povrch
• chuť: rozeznáme zda se jedná slanou, ,sladkou, hořkou či kyselou
• čich: rozeznáváme zápach a vůni
• hmat: velikost, tvar a povrch

Vzájemný sociální kontakt - interakce :
Jde o vzájemné působení a vzájemné ovlivňování mezi lidmi navzájem. Specifickým znakem
společenského prostředí je, že jedinec nereaguje pouze na vlastní podnět /slovo, čin apod./, ale i na jeho nositele. Vzájemné působení probíhá ve dvou základních rovinách :
1)      Biologické ( včetně eroticko- sexuální)
2)      Sociální     ( přátelství, partnerství, láska, agrese, sebeúcta)

Ve vzájemném kontaktu (interakci) jde vždy o meziosobní vnímání a dorozumívání (komunikaci).

Sociální vnímání a posuzování :
Vnímání je komplexní psychologický proces umožňující člověku poznávat okolní svět a orientovat se v něm.
Vnímání je založeno na činnosti smyslů a na srovnávání přijímaných údajů s minulou zkušeností. Ta je však u každého člověka jiná. Proto dochází k rozdílům ve vzájemném vnímání a posuzování.
Proto bývá objektivní realita vnímána a posuzována jednotlivci subjektivně. Hovoříme o tzv. "sociogenním filtru", přes který vše vnímané prochází. Sociální vnímání je základní fází meziosobního působení a velmi často to ovlivňuje
interpretace (výklady) dojmů, které vznikají na základě vjemů. Do vlastního vnímání tak jsou vkládány vlastní nebo i zprostředkované společenské zkušenosti. Následkem tohoto zpracování dochází k určitému zkreslení nebo úpravě objektivně pozorovatelného jevu.

1) Kognitivní struktura - způsob jakým jedinec vnímá a hodnotí vnější realitu;
2) Kognitivní mapa - obraz (obrazy) reality, kterou si člověk vytváří na základě svých zkušeností;

Nečastější chyby ve vnímání a posuzování:

1) Vliv tzv. "prvního dojmu" - určující pocit, který předurčuje následné jednání, na základě jedné
     vlastnosti hodnotím celou osobnost
2) "halo efekt"- na základě předchozí informace vnímám ostatní
3) "soukromá teorie osobnosti"
4) "efekt mírnosti a shovívavosti"
5) "konstantní chyba"
6) předsudky

Komunikace

Komunikace = sdělujeme a přijímáme informace
 • Co můžeme sdělit? - informace, pocity, emoce, postoj k tomu, o čem hovoříme, postoj k posluchači, přání,…

Struktura komunikace:
Komunikátor - vysílá informaci
Komunikant = recipient - přijímá informaci
Komuniké - obsah sdělení
Komunikační kanál - cesta, po níž probíhá komunikace
Psychický účinek přijatého komuniké - to jak na nás obsah sdělení působí

 • Při sdělování obsahu musíme vzít v úvahu, jakým stylem budeme komuniké sdělovat - komu to říkáme, protože komunikant musí obsah správně pochopit

 • Zde velmi často dochází k poruše komunikačního kanálu, což se může stát při špatném pochopení komuniké (chybné zakódování a dekódování) - (co způsobuje porucha komunikačního kanálu? - konflikty, spory…) to může způsobit i mezilidské konflikty

Máme spoustu způsobů, jak sdělit svoje emoce, ale je důležité udržovat pravidla slušné komunikace mezi nadřízeným a podřízeným, starším a mladším, ….

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE
 • Psaná a mluvená
 • Komunikace může probíhat jako - monolog, dialog, komunikace ve skupině, masová komunikace - tisk, rozhlas

Komunikace není pouze o předávání obsahu, ale sociální psychologie se zabývá i tím, jak je
obsah předáván.
Způsobem předávní se zabývá paralingvistika - díky tomu můžeme poznat i psychický stav řečníka, jeho temperament, nejistotu = paralingvistika vytváří z verbálních projevů projevy osobité.

Paralingvistika zkoumá:
Hlasitost, výška a tón
řeči
- pomalý tón a hluboké tóny - deprese, smutek
§
vysoký tón, rychlá mluva - silné emoce u řečníka
§
někteří duševně nemocní lidé mají tzv. bezbarvý tón hlasu
Rychlost a plynulost řeči - ženy hovoří rychleji než muži,
 • příliš velká rychlost, …. Emoční zaujetí tématem, někdy i nejistota a vnitřní konflikt
 • dobrý řečník mění tempo, klade důraz na určité pasáže - lépe tím upoutá posluchače - s tím souvisí dobrá intonace a melodie řeči

 • skákání do řeči - tato situaci hodně vypovídá o vztahu dvou osob
-          člověk, který skáče do řeči je zpravidla člověk expanzivní se snahou ovládnout danou komunikaci, člověk dominantní, nemá úctu k druhému mluvčímu X nebo to může být osoba, která se nedokáže ovládat
-          Pomlky - vyjadřují spor, napětí, vyčerpání tématu, …Rozhovor
- lidé se baví na stejné téma, rozumí si, hádají se, vzájemně se osočují
 • právě dialog je považován za specifický druh rozhovoru

Překážky bránící vzniku dialogu: (ukázka skákání do řeči, neústupnost ze svého názoru,
 • obavy a strach - obavy z upřímnosti
 • obranné reakce - ti co se brání, překvapují svého partnera agresivními reakcemi nebo neadekvátními reakcemi
 • simulace a disimulace - vyhořívání - jev, který nastane, pokud jeden účastník hovoru něco zatajuje nebo předstírá - druhá strana dospěje k vyčerpání a konci dialogu - není možná dohoda v dialogu
 • neúcta k druhému - ve verbální i neverbální komunikaci - ironizování, skákání do řeči
 • nezralost osobnosti - zralá osobnost je objektivní, umí modifikovat svoje postoje, není egocentrická, za každou cenu se nedrží svých názorů
 • neschopnost resonance - dotyčný neumí naslouchat druhému, bere v úvahu pouze své myšlenky
 • neukázněnost - bez ukázněnosti není možné vést dialog
                             
Zásady správné verbální komunikace:
 • mluvit jen, když máme co říct
 • mluvit stručně - tzv. pravidlo pěti minut
 • podle velikosti prostoru a počtu posluchačů zvolit správnou intenzitu hlasu
 • užívat méně delších vět a střídat je s kratšími
 • mluvit jasně a jednoznačně
 • hlavní myšlenku vyjadřuje věta hlavní a ne vedlejší
 • vystoupení zahájit žertem, příběhem
 • nenapadat posluchače
 • napřed chválit, pak chválit a navrhnout změnu
 • rozprostřít informace do sdělení tak, abychom posluchače nezahltili
 • správná a výrazná výslovnost
 • používat vhodná slova s ohledem na posluchače
 • přiměřeně užívat nonverbálních prostředků


NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE:
Předpokládá se, že neverbální komunikace je starší než řeč. S řadou neverbálních projevů se setkáme už u zvířat.
Neverbální komunikaci se často říká řeč těla. Je to sdělovací prostředek - nikdo nemůže jednat nezávisle na svém těle. Z toho vyplývá, že verbální a neverbální komunikace za normálních okolností probíhá současně. Řeč těla nám ale prozradí o vnitřním postoji člověka více než jeho slova a můžeme se naučit řeč těla cíleně používat.

Neverbálně můžeme sdělit emoce, postoje, vztahy k druhým, aktuální psychický stav, zájem o sblížení a snahu o změnu postoje partnera, snahu o řízení vývoje dalšího vzájemného styku...

Rozlišujeme různé druhy neverbální komunikace:
1. mimika, výraz obličeje:
2. gesta, pohyby rukou:
3. doteky, kontakt.
4. postoje:
5. pohyby rukou a nohou:
6. tón řeči a hlasu
7. úprava zevnějšku:
8. pohledy
9. oddálení

Rozlišujeme proxemické zóny:
a) intimní zóna: 30 cm - Jsou to přátelé, rodina, partner. Velmi časté vzájemné doteky.
b) osobní zóna: do 75 cm - Kontakt je přátelský s eventuelním dotekem.
c) sociální zóna: do 2 m - Neosobní jednání, obchodní či služební styk, komunikace ve
                                            skupině.
d) veřejná zóna: od 3,5 m do 7 m - řečník v auditoriu. Je to nepříliš osobní, neumožňuje
                                                           debatu či řešení problémových situací.

Máme své teritorium, které si hlídáme. Pokud se někdo přiblíží a osoba nám není sympatická, couváme, protože chceme vetší vzdálenost. Cítíme napětí a máme nepříjemný pocit, když se k nám někdo cizí přiblíží a nám to je nepříjemné. Pokud ale vzdálenost nejde oddálit naším úhybem, nastane konflikt. (krizové situace: chování lidí v tlačenici, přeplněná tramvaj, atd.)
Poznámka: Američané mají jinak proxemické zóny. Osobní zóna je až do 3.5 m. mají je vzdálenější než máme my.   

Poruchy v mezilidské komunikaci:

1)      Poruchy komunikace související s duševní poruchou osobnosti:
a)      Patologická komunikace - abnormální projevy jedince, který je vážně duševně nemocen. Nelze očekávat normální komunikaci. Té je schopen po omezenou dobu, rychle přetížen podněty, zahlcen úzkostí apod. (psychotici-schizofrenie, narcisti a balancující na pomezí mezi neurózou a psychózou). Psychotik nevidí jako nemocného sebe, ale okolí.
b)      Neurotická komunikace - 1) Hysterická - sklon dramatizovat, snížená schopnost rozlišovat mezi fantazií a realitou, výrazná sugestibilita, přehnané koketování, teatrální vystupování. Výrazná emocionalizace problémů, komunikování se podobá inscenování problémů a témat.Velká gesta, významné pauzy a pohledy.
- 2) Nutkavá - Stereotypní, ritualizované opakování. Nutkavé
kontrolování, opakování stále stejných rad.
- 3) Fobická - lidé reagují nepřiměřeným strachem, neumějí ho ovládnout, strach se mění na paniku se somatickými příznaky - bušení srdce, pocení či svalové napětí.
4) Úzkostná - Akutní, intenzivní úzkost, extrémní úzkost z nezvládnutí situace, z bezmoci, ze ztráty místa. Jedinci ohroženi depresí.

c)      Narcistní komunikace - centrovaná na sebe - touha být obdivován, potřeba mít od ostatních vlastní verzi (pravdu), touha po ideálu, potřeba kontrolovat druhé.
1)Depresivní - komunikace s pocity prázdnoty, bezsmyslnosti,
krajní skepse a smutku. Jedinec nevidí východisko ze začarovaného kruhu, což vede ke stahování "do sebe", k pasivitě.
2)Hypochondrická - přehnané zabývá ní se svým tělem
3) Nepsychotická paranoidní - zvýšená a přehnaná podezíravost,
event. Vztahovačnost k vlastní osobě.
                                               4) Hyperthymní komunikace - bodré , veselé osoby, ze všeho se radují, srší otevřeností ke kontaktům.
                                               5) Nepsychotická schizoidní - emoční chlad, introverze přecházející do stažení až izolace

d)     Autistická komunikace - pokud se vůbec rozvine, je pro okolí nicneříkající a bezobsažná. Autista má sklon opakovat klišé a fráze.
e)      Nekrofilní komunikace - posedlost destruktivitou lze vytušit v těch jedincích , kteří často nadávají, ulevujíce si slovy análního původu, nebo se uchylují ke kletbám genitálního původu.
f)       Poruchy komunikace související s poruchami myšlení
1)Zpomalená komunikace - nepružné, v útlumu, kusé, chudé
výroky, komunikace ve stavech vyčerpání
2)Překotná - myšlenkový trysk, řeč zrychlená,
3) Roztržitá - nesourodý a naléhavý myšlenkový pochod nebo
emoce s dominující silou, odvádějící pozornost.
                                               4) Zabíhavá komunikace - mluvčí neudrží jeden směr proto, že není schopen rozlišovat podstatné od vedlejšího
                                               5) Ulpívavá komunikace - stereotypní opakování slov, frází, myšlenek. Mluvčí nenachází jiná slova k danému vyjadřování (malá pohotovost, chudá slovní zásoba, myšlenková zablokovanost)
                                               6)Okno - myšlenkové zaražení se. Někdy pod vlivem trémy, úzkosti, paniky, ve stresu.
                                               7) Magická komunikace - čarování s metaforami, tajemné a nejednoznačné náznaky, se zvl.symbolickými obsahy.
   
g) Abnormální komunikace v abnormálních podmínkách
- člk může v komunikaci reagovat přehnaně pod vlivem utrpěného traumatu. Pověstná poslední kapka trpělivosti.
    h) Poruchy v intrapsychické komunikaci
(dysfunkční myšlenky)
- panickou poruchu spouští katastrofická interpretace dané situace, to že si člověk pomyslí že se "něco stane" nebo "by se mohlo stát" Co když tam někde omdlím?
    i) Komunikace ve stresu - zdroje stresu mohou být fyzické (hlad), psychické (komplex z tloušťky , mentální (touha předčít ostatní), sociální (hrozba sankcí, ztráty zaměstnání, civilizační stres). Komunikace ve stresu zvýšené tempo, chaotičnost, rychlost úsudku, výraznější emocionální zabarvení. Zrychlené tempo komunikování vydrží stresovanému člověku často jen na začátku komunikační výměny, pak nestíhá a rozčílí se.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama