Sociologie 7

15. listopadu 2010 v 12:59 |  Sociologie
7.Etnicita a rasa
V mnoha částech světa dnes dochází ke konfliktům mezi různými kulturami a etnickými skupinami. . Etnicky motivované války se v nedávné době odehrály v Bosně a Hercegovině, v Etiopii a v kavkazských republikách bývalého Sovětského svazu.
Dnes přichází spousta uprchlíků, kteří
hledají útočiště ale
často se setkávají s nepřátelským přijetím od lidí. Současná Evropa se stává daleko více etnicky heterogenní, než tomu bylo kdy v minulosti (jako USA)


Etnicita
-        kulturní praktiky a názory lidí, které je odlišují od ostatních
-        příslušníci skupiny se považují za kulturně odlišné od jiných skupin
-        společnost je jako rozdílné vnímá
-        odlišnosti - jazyk, dějiny, původ, náboženství, styl oblékání

=) Pluralitní společnost - několik velkých etnických skupin vytváří jeden politický a ekonomický celek, přitom jsou navzájem odděleny (Jugoslávie- spojené etnické celky,
Kanada, Brazílie)
postkoloniální státy - politické útvary, které vznikly na základě hranic uměle stanovených kolonizátory

Etnické a náboženské otázky =) důležité politické téma

Menšina: . Menšin ve statistickém smyslu je spousta, například všichni zrzaví nebo osoby vážící nad sto kilogramů; nejde však o menšiny v sociologickém smyslu. Za ty považujeme pouze skupiny, jejichž příslušníci jsou v nevýhodě oproti členům většinové populace a mají určitý pocit skupinové solidarity či sounáležitosti.Tento pocit se umocňuje, když se menšiny stávají terčem diskriminace- Židé, černoši..


-          v sociologickém smyslu menšinové etnikum
-          skupina znevýhodněna proti většinové populaci
-          pocit sounáležitosti, izolace od zbytku společnosti (fyzická i sociální)

Endogamie - sňatky uvnitř skupiny ve snaze o udržení kulturní svébytnosti (černoši x běloši)

Rasismus
-        předsudek založený na sociálně významných fyzických rozdílech
-        je přesvědčen o nadřazenosti své rasy

Diskriminace - reálné jednání - upírání práv a příležitostí (muži - ženy); stereotypy spojené s úzkostí, obavami =) nepřátelský postoj, nenávist

Předsudky - názory nebo postoje jedné skupiny vůči druhé, může se projevovat v diskriminaci; uplatňují se na základě stereotypů v uvažování; negativní(cikán je špatný) X pozitivní (bílý dobrý)

jsou často založeny spíše na informacích "z doslechu" než na skutečných
poznatcích. Jejich typickou vlastností je odolnost vůči změnám; nové informace předsudkem obvykle neotřesou.
Psychologické výklady- kde vznikají předsudky, hledáme v psychologii, jsou dva psychologické pohledy- 1.existuje určitý typ osobností jež jsou náchylné k předsudkům
2.Stereotipní uvažování - vychází ze špatných
a nedostatečných informací. Pokud je
jejich boj neutrální není nebezpečný (Angličané x Američané)
. Tam, kde jsou stereotypy spojeny s úzkostí nebo obavami, však situace bude nejspíš úplně jiná. Za takových okolností jsou stereotypy často spojeny s nepřátelským postojem.
Stereotypy se často úzce pojí s psychologickým mechanismem přenosu:
Mechanismus přenosu
-          lidé přenášejí svůj vztek na "obětní beránky"
-          obětní beránci - skupiny (v minulosti např.Židé)
-          výrazně se odlišují
-          mají malou moc
-          je to snadný terč
K tomuto jevu často dochází tam, kde spolu o ekonomické pozice soutěží dvě znevýhodněné skupiny. Například pachateli rasově motivovaných útoků proti černochům bývají často lidé, kteří jsou na tom po ekonomické stránce podobně jako jejich oběti.

Na tom, že se určitá skupina lidí stane "obětními beránky" má za příčinu :

Projekce - podvědomé připisování zlých úmyslů a zájmů jiným skupinám, druhým podvědomě připisujeme své vlastní úmysly. Např. se říká, že černošské ženy jsou sexuální mašiny , ale pravdou je, že sexuální kontakty nastávající
mezi bílými muži a černoškami
vycházely z iniciativy ze strany bělochů
Na základě časné fáze socializace
se někteří stávají zvláště
náchylnými ke stereotypnímu uvažování a projekci v důsledku vlastních potlačovaných úzkostí.

Theodor Adorno- 40. léta 20.stol
-          autoritářská osobnost
-          výzkum zaměřen na měření předsudků-měli vyjádřit souhlas či nesouhlas s řadou tvrzení, jež vyjadřovala netolerantní postoje. Ukázalo se, že kdo projevil vyšší míru předsudků na jedné škále, ten obvykle dosáhl vysokého skóre i v dalších oblastech. Předsudky vůči Židům šly ruku v ruce s negativními postoji k jiným menšinám.
-          spojeno s psychickými rysy- hledali vysvětlení tohoto jevu ve způsobu výchovy. Byli to lidé, kteří měli přísné rodiče, kteří dbali na kázeň a neprojevovali dostatečnou lásku. Tito lidé se uchylují ke stereotypnímu myšlení.
-          rasistický postoj - autoritářství - antisemitismus

Utváření postoje k etnickým rozdílům v dětství

už ve třech letech si děti dokážou uvědomit rozdíly
Mnoho černošských dětí považuje v útlém věku sebe samy za bílé, zatímco stejně staré bílé děti se obvykle podobných chyb nedopouštějí.
V pohádkách přetrvává symbolika, jež ztotožňuje bílou barvu s nevinností a černou se zlem. Barvy tak získávají emotivní rozměr.

Robert K.Merton -Amerika, 1910- 2002
Rozlišil u příslušníků většinové populace 4 základní typy postojů k menšinám-
-          rozlišil 4 základní typy postojů
                                                              i.      aktivní rasista - velké předsudky, podílí se na diskriminaci
                                                            ii.      opatrný rasista - jisté předsudky, zájmy ho vedou k mírnému chování- členové stran…večer pak zapalují černochům před domy kříže. Nebo je to prodejce, nelíbí se mu, že u něj černoši nakupují, ale jsou to zákazníci a má z nich peníze
                                                          iii.      přizpůsobivý liberál - považuje se za člověka, který nemá předsudky, je strhnut davem- neplave proti proudu, jen když se mu to hodí
                                                           iv.      neochvějný liberál - bez předsudků, nepodílí se nikdy na diskriminaci- zastane se. Odmítá se podílet na diskriminaci, i když mu to přináší osobní riziko.
Sociologické výklady
1. výklady, které jsou totožné s psychologickými
2. druhou pak ty, jež se týkají především etnických antagonismů v moderním světě. K etnickým problémům patří 3 pojmy:

1.Etnocentrismus - nedůvěra k druhým, sklon hodnotit z pozice svého etnika (srovnání se svou kulturou) Ale dělají to všechny kultury, egocentrismus je spojován s -
2.Skupinové uzavírání - proces vymezování vlastní skupiny vůči ostatním- čínská čtvrť. Frederick Barth- Podle něho jsou tyto hranice utvářeny a udržovány prostřednictvím nástrojů exkluze (vylučování)

Exkluze - vylučování - vylučuje etnikum z účasti na určených činnostech (sňatky, ek.vztahy, fyzická separace-ghetta)
3.
Alokace zdrojů - jinými slovy s nerovností v distribuci majetku a hmotných statků.
Etnické uzavírání - prostředek k obraně privilegovaného postavení dominantní skupiny

Rasismus v historii
Vnik rasismu- 1. v evropské kultuře měl hluboké kořeny protiklad černé a bílé jako kulturních symbolů.
O černých se mluvilo takto- "Silně znečištěný, potřísněný, špinavý... obdařený temnými či vražednými záměry, zhoubný; týkající se smrti, vražedný; ponurý, nešťastný, katastrofický... vyjadřující úpadek, provinění, trest.
Tyto symbolické významy ovlivnily první reakce na černochy.
2. Vzniká pojem rasa,
za
"otce moderního rasismu" bývá někdy označován hrabě Joseph Artur de Gobineau (1816-1882)
-         
-          Joseph Arthur de Gobineau- 3 vrstvy
                                                              i.      Bílá, černá a žlutá rasa
                                                            ii.      Bílá je nadřazená(inteligentní), má vládnout světu (rozšíření západního vlivu) Později je to součást nacistické ideologie
                                                          iii.      Nesouhlas s M.Weberem (protestantismus)
3. příčina rozmachu novodobého rasismu spočívá ve vykořisťovatelské povaze vztahů, které Evropané vnutili mimoevropským národům. Obchod s otroky by nebyl mohl existovat, kdyby Evropané nebyli považovali černochy za příslušníky "nižší" rasy. Rasismus pomáhal ospravedlňovat, proč jsou "barevní" udržováni v koloniálním područí a proč jsou jim odepírána ta práva, která bílí obyvatelé ve svých evropských domovinách získali.


-          historické přesuny populace způsobily obraz spol. v USA, Kanady, AUS
-          původně obyvatelstvo podmaněno, často se z něj staly malé etnické skupiny

Brazílie

                                                              i.      4 miliony
afrických otroků v 19.stol
                                                            ii.      mohli se ženit a žít v rodinách, mohli zůstat pohromadě- zachovala se více jejich kultura
                                                          iii.      Mohli se brát proti vůli majitele, ale museli vykonat tytéž služby a nemohli být prodáni odděleně. Děti, které měli s bílými muži se stávali volnými nebo byly přijaté do rodiny.
                                                           iv.     
1888 zrušeno otroctví a přesouvají se do měst
                                                             v.      mísili se s původními obyvateli
                                                           vi.      po zrušení otroctví migrace do měst = nebyly zde rasové nepokoje, měli přístup do odborů a někteří se stali bohatými (předtím nebyla diskriminace totální a došlo k míšení ras)
                                                         vii.      Brazílie nezažila tolik lynčování jako v USA.
                                                       viii.      Po uvolnění - "bohatý černoch je bílý, chudý bílý je černoch"
Jižní Afrika

                                                           ix.      Kolonizace holandskými osadníky
                                                             x.      Dovoz otroků ze zbytku Afriky-původní obyvatelstvo nechtělo pracovat
                                                           xi.      Pak získali dominantní postavení Angličané, kteří v 30.létech 19.stol. zrušili
otroctví . Vznikla však povinná daň. Aby jí mohli zaplatit Afričané museli začít pracovat mimo domov. Vznikl systém migrujících pracovních sil, jenž se stal základem dalšího vývoje jihoafrické ekonomiky
                                                          xii.      APARTHEID (po 2.sv. válce. Uzákoněn. V 80. Letech zrušen- černoši začali porušovat zákony a měl hodně odpůrců )oddělení ras.
Na 4 registrační skupiny-
                                                        xiii.      4 skupiny obyvatel - různá práva (volit mohli pouze běloši…) 1. Bílý potomci přistěhovalců, 2, míšenci 3, asiaté, 4. Černoši.

Segregace v jihoafrické společnosti za období apartheidu nabývala podle Pierra van den Bergha tří různých podob:
makrosegregace - vyčleňování do rezervací, černoši přemisťováno do "modelových sídlišť" vzdálených řadu kilometrů. Vytvářeny Bantustany -byly formálně nezávislými územími, kde mohla černošská většina uplatňovat svá politická práva, jež jim byla na území bělošské Jihoafrické republiky upírána.
mezzosegregace - rozdělení do různých čtvrtí ve městech
mikrosegregace - týká se veřejných míst (vagóny, čekárny-oddělené wc)

V roce 1990 vzniká nová ústava a všichni získávají volební právo.


Irák
                                                        xiv.      Sunnité x šíité

Hnutí za občanská práva v USA

                                                         xv.      Občanská válka -vítězství Severu 1863-
zánik otroctví (na jihu dále)
                                                       xvi.      V letech 1890 až 1912 byla ve státech amerického Jihu přijata řada diskriminačních zákonů, jež zakazovaly černochům vstup do veřejných prostor
                                                     xvii.      Rozvíjel se Ku-Klux-Klan
                                                   xviii.      NAACP a Národní městská liga (National Urban League), založené v letech 1909 a 1910, sice usilovaly o občanská práva černochů, ale jejich zápas začal přinášet skutečné výsledky až za druhé světové války a po jejím skončení.
                                                       xix.      Roosevelt podepsal dekret, jenž zakazoval etnickou diskriminaci při zaměstnávání, a zavázal se, že odstraní segregaci v ozbrojených silách.
                                                         xx.      odpor bílých rasistů nakonec přesvědčil černošské vůdce, že je třeba masových protestů, aby svá občanská práva skutečně získali
                                                       xxi.      veškeré černošské obyvatelstvo města vedené baptistickým kazatelem dr. Martinem Lutherem Kingem- bojkot dopravy, škol
                                                     xxii.      V roce 1964 přijal Kongres Zákon o občanských právech, jenž zakázal veškerou
diskriminaci ve veřejných prostorách, ve školství, při zaměstnávání a ve všech in
situacích
se státní účastí
dnes hrozí reálné sankce a díky tomu diskriminace hodně potlačena
Vlny odporu => V letech 1965 až 1968 v černošských ghettech po celých Spojených státech docházelo k rozsáhlým bouřím. rovnost před zákonem není k ničemu, pokud diskriminace v praxi pokračuje.
90.léta v LA - černoši x asiati =) rasové nepokoje
                                                   xxiii.      multietnická společnost =) existují četné problémy
                                                    xxiv.      Diskriminovaní nebyli pouze černoši, ale i Chicanos a Latinos

Interetnické vztahy ve VB

Nejdříve přistěhovalci z keltských oblastí, Opakující se hladomory v Irsku nutily jeho obyvatele, aby si hledali obživu jinde, a blízkost Anglie jim umožňovala zůstat i po přestěhování v kontaktu s rodnou zemí. Pak židé a Číňané. Vnikaly třídní rozdíly…
Commonwealth - velké možnosti stěhování
                                                      xxv.      Společenství politického národa VB (Ang., Skot., Ir., černoši, asiaté,…)
                                                    xxvi.      Bývalá koloniální velmoc
Evropa
                                                  xxvii.      Multietnicita později (přistěhovalci ze S. Afriky)
                                                xxviii.      Levné pracovní síly ze Středozemního moře, později kampaně za navrácení přistěhovalců s tím spojen rasismus
                                                    xxix.      Německo =) gastarbeitři (Turci a Kurdové) 1990 sněm- zlepšení pro přistěhovalce
                                                      xxx.      Určitá nerovnoprávnost - ale oni se zde neetablují

Pravděpodobný budoucí vývoj-vývoj interetnických vztahů v USA
1)      Asimilace - přizpůsobení se majoritě, přistěhovalci opustí své tradice a zvyky
2)      Model tavícího se kotle - tradice se navzájem mísí (Melting Pot - NYC)
3)      Kulturní pluralismus - společnost uznávající mnoho rozdílných subkultur jako rovnocenné; různé pohyby (bývalá Jugoslávie, Normani a Bretani)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 5. července 2011 v 20:55 | Reagovat

Chceš vyhrát Minibike, R/C model Ferrari, originální hru COD:Black Ops nebo MP4 přehrávač ? Koukni se na http://raketka.cz/soutez-c.-1 a zůčastni se letní soutěže raketka.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama